Правила перевозок PDF print email
Розділ 1. Загальні положення

Правила погоджені Державіаслужбою України 19.06.2014 р.

             1. Ці Правила розроблено з урахуванням вимог Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 05 липня 2006 № 1107/2006 про права інвалідів та осіб з обмеженою рухливістю при використанні повітряного простору, Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 року № 261/2004 про запровадження загальних правил компенсації та допомоги пасажирам у разі відмови у перевезенні та скасування чи тривалої затримки рейсів, Регламенту Ради (ЄС) від 09 жовтня 1997 року № 2027/97 про відповідальність перевізника у випадку інциденту, із змінами, внесеними Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 13 травня 2002 року № 889/2002, резолюцій та рекомендованої практики Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

 
            2. Ці Правила розроблено з урахуванням положень Монреальської конвенції 1999 року та Загальних умов перевезень пасажирів і багажу, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту («General Conditions of Carriage (passenger and baggage)», IATA).

 

3. Забезпечення авіаційної безпеки під час авіаперевезень пасажирів та багажу здійснюється відповідно до законодавства, зокрема Закону України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації», інших нормативно-правових актів, розроблених на підставі зазначеної Програми.

 

4. Метою цих Правил є встановлення загальних умов перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом ТОВ «Авіакомпанія «Хорс» (у подальшому «АВІАКОМПАНІЯ»), за яких забезпечуються належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, а також принципи і норми відповідальності ТОВ «Авіакомпанія «Хорс» під час повітряних перевезень пасажирів і багажу, включаючи обслуговування,  що належить до цих перевезень.


 

 

 

Розділ 2. Терміни і визначення, що використовуються в цих правилах

 


У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:


ACБ/ГРС – автоматизована система бронювання/глобальна розподільна система, яка забезпечує відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць та тарифи авіаперевізників, і за допомогою якої  здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень.


Авіаційний Перевізник (авіаперевізник, перевізник) – суб’єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом: у випадку українського перевізника - на підставі ліцензії, а також сертифіката експлуатанта, виданого уповноваженим органом з питань цивільної авіації України; або у випадку іноземного авіаперевізника - на підставі відповідного документа компетентного органу іншої країни, який відповідає положенням міжнародних договорів, що є обов’язковими для України.


Авіаційний Перевізник, що провадить діяльність, – авіаперевізник, який виконує або має намір виконувати рейс за договором з пасажиром або за дорученням іншої особи, юридичної або фізичної, яка має контракт з цим пасажиром, перевозить або бере на себе зобов'язання перевезти пасажира та/або його багаж згідно з квитком, а також бере на себе зобов'язання надати всі інші послуги, що пов'язані з таким перевезенням, незалежно від того, чи є ця юридична або фізична особа фактичним перевізником або перевізником за договором (визначення термінів «фактичний перевізник» та «перевізник за договором» наведені у розділі ХХV цих Правил). Термін «авіаперевізник» включає агентів, працівників, представників і підрядників авіаперевізника, якщо цими Правилами не передбачено інше.


 Агент з обслуговування – суб’єкт наземного обслуговування, уповноважений перевізником здійснювати операції з наземного обслуговування пасажирів і багажу.


 Багажна ідентифікаційна бирка - документ, виданий перевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу.


 Виключні умови - умови, при яких перевезення пасажирів і багажу не підпадають  під  звичайні  операції  і  процедури експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, при яких  здійснюються  перевезення  миротворчого  контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха чи аварії тощо.

                                                                        

Групове перевезення  - перевезення групи осіб, що мають спільну мету подорожі. Мінімальна кількість групи встановлюється перевізником.


 Дні - календарні дні, включаючи усі сім днів тижня, святкові і неробочі дні. Для визначення строку дійсності перевізної документації, актів та інших документів, а також строків закінчення перевезення, строків давності для  пред’явлення претензій відлік починається з 00 годин доби, наступної за добою, коли сталася подія або вчинено дію; залишок часу цієї доби до розрахунку не береться. Якщо закінчення строку, зазначеного вище, припадає на святковий або вихідний день, то днем закінчення строку є перший за ним робочий день.


Договір чартеру (фрахтування) повітряних суден – угода, за якою одна сторона (фрахтівник) зобов’язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу.


Застосовані закони - закони, постанови та розпорядження, а також інші нормативно-правові акти, що регулюють здійснення повітряних перевезень пасажирів і багажу будь-якої держави, з території, на територію та через територію якої здійснюються перевезення пасажирів та багажу.


Зіпсований квиток - квиток, стан якого з вини пасажира не дає змоги ідентифікувати або прочитати інформацію, що міститься у ньому. 

 

Змішане перевезення - перевезення, що здійснюється з використанням різних видів транспорту за одним перевізним документом за участю повітряного транспорту.


Зупинка на маршруті (Stopover) - попередньо узгоджена між перевізником і пасажиром тимчасова зупинка в  будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення. 


 Інтерлайн-угода – угода про взаємне визнання перевізної документації та проведення відповідних взаєморозрахунків. 


Код Перевізника - умовне літерне або літерно-цифрове позначення перевізника, надане IATA відповідно до  встановленого порядку, яке застосовується для  ідентифікації повітряного перевізника в АСБ/ГРБ.


 Комерційні угоди - будь-які угоди між перевізниками, крім агентської угоди, що стосуються надання їхніх спільних послуг, пов'язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу.

                                     

Компенсація в порядку регресу – компенсація витрат за рахунок третьої особи.  


Користувач – особа, яка користується повітряним транспортом або має намір користуватися ним.


Маршрут-квитанція (Itinerary/Receipt) - документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять) необхідні відомості (наприклад, прізвище пасажира, маршрут, тариф тощо), сповіщення та повідомлення.


Місце відправлення - пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира та його багажу.


Монреальська конвенція - Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписана 28.05.1999 в місті Монреалі.


Надзвичайні обставини – обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів, навіть якщо відповідним авіаперевізником було вжито всіх розумних заходів, щоб запобігти затримкам або скасуванням. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові дії, масові безлади, диверсія, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв'язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення.

 

Нормальний тариф - виключно гнучкий тариф, встановлений для обслуговування першого, бізнес, економічного класу обслуговування, іноді для преміум класу обслуговування, який передбачає максимальну гнучкість щодо бронювання місця, оформлення квитка, терміну зупинки, стоп-оверів, комбінування тарифів, перебронювання та зміни маршруту, відмови у перевезені тощо. Строк дії тарифу складає 12 місяців.


Основне місце діяльності авіаперевізника – місцезнаходження головного офісу, за яким здійснюються основні адміністративно-організаційні та фінансові функції авіаперевізника.


Основне й постійне місце проживання - одне зафіксоване й постійне місце проживання пасажира на момент події. Громадянство пасажира не є визначальним фактором для визначення постійного місця проживання. 

 

Остаточний час оформлення пасажирів - час, після закінчення якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або на посадку, не приймаються до перевезення на відповідний рейс.

            

Пасажир транзитний - пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту.


Пасажир трансферний – пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення направляється в пункт трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того самого або іншого перевізника.


 Пасажирський купон (або пасажирська квитанція) -  частина пасажирського паперового квитка,  яка залишається у пасажира після здійснення перевезення і до якої додаються  повідомлення  стосовно умов перевезення пасажира.


Підтверджене бронювання - бронювання, яке було зареєстроване в автоматизованій системі бронювання і підтверджене перевізником.

Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою "ОК".


Повітряне перевезення -  перевезення   пасажирів,  багажу, вантажів або пошти, яке здійснюється повітряним судном на підставі відповідного договору  повітряного перевезення.  Перевезення може бути  міжнародним  та   внутрішнім.   Міжнародне   перевезення   - перевезення,  в  якому  пункт  відправлення  і  пункт призначення, незалежно  від  того,  була  чи  ні  зупинка  в  перевезенні   або перевантаження,  розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни,  якщо узгоджена зупинка передбачена на території  іншої  країни.  Внутрішнє перевезення – транспортування пасажирів і/або багажу на  повітряних  суднах  між  пунктами,  які розміщені на території України.


 Польотний купон - частина пасажирського квитка або, у разі електронного квитка, електронний купон,  у  якому  визначені відповідні пункти, між якими купон є дійсним для перевезення пасажира і багажу.


Потенційно небезпечні пасажири – категорія пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку (конвойовані, депортовані) в супроводі вповноважених співробітників відповідних органів.


Правила Перевізника - правила, інструкції та технології, встановлені перевізником, які використовуються під час перевезення пасажирів і/або багажу, у тому числі правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій та позовів. 


Претензія - складена у письмовій формі вимога зацікавленої  особи про відшкодування шкоди (збитків), що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення.


Рейс з надлишком броні - рейс, на який кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення  остаточного  часу оформлення пасажирів, перевищує кількість наявних місць на рейсі.


Розумні заходи – адекватні заходи, які вживаються перевізником з метою відвернення або зменшення шкоди (збитків) пасажира.


 Розумні строки - період часу, розумна межа тривалості якого при повітряному перевезенні пасажира (багажу) складає дві години або більше - стосовно всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; три години або більше - для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або чотири години або більше - для всіх інших рейсів


Сегмент маршруту - частина перевезення між двома пунктами, яка є складовою частиною повного маршруту і оформлюється на одному польотному купоні.


Спеціальне право запозичання (далі - СПЗ) – розрахункова грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом (далі - МВФ) і визначається як кошик валют, склад якого періодично переглядається МВФ для того, щоб він відображав відносне значення валют у світовій торгівлі та фінансових системах.  


Спеціальний тариф - опублікований перевізником тариф, що має  певні обмеження у частині його застосування.


Спеціальні умови - умови перевезення пасажирів і багажу, які виникають унаслідок невідповідності положень цих Правил правилам іншої країни або якщо правилами іншої країни встановлений більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими Правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання договору перевезення.


Суб’єкт, що надає агентські послуги з продажу авіаційних перевезень (агент з продажу) – юридична особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням авіаперевізника або генерального агента на підставі договору.


 Тарифні нормативи - установлені і опубліковані перевізником тарифи та правила їх застосування.


 Узгоджені місця зупинки - пункти (крім пунктів відправлення і призначення), які визначені у квитку або наведені в розкладі руху Перевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення.


Чартерний рейс із бізнес–метою – чартерний рейс, для виконання якого вся ємність повітряного судна фрахтується однією фізичною або юридичною особою виключно для власних потреб (без права продажу ємності третій особі) з метою перевезення пасажирів та/або вантажу, і не розподіляється між іншими фрахтувальниками. При цьому кількість пасажирів, які перевозяться, не може перевищувати 15 осіб, а вантаж – 2 тони.


Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному у Повітряному кодексі України.


 

Розділ 3. Сфера використання
3.1. Загальні умови перевезення
 
3.1.1. Ці Правила застосовуються до будь-якого міжнародного або внутрішнього перевезення пасажирів або багажу, яке здійснюється повітряним судном за плату або по найму, а також до перевезень повітряним транспортом, що здійснюються авіаперевізником безкоштовно, до/з аеропортів, розташованих на території України.
3.1.2. Правила застосовуються до пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) згідно з квитком. Визначення експлуатанта як перевізника на такий рейс є підтвердженням існування договору перевезення на такий рейс між ТОВ «Авіакомпанія «Хорс» і пасажиром, який зазначений у квитку.
3.1.3. Усі перевезення пасажирів і багажу, що зазначені в пункті 3.1.1 цієї                глави, є об'єктом правил перевізника, а також тарифних нормативів перевізника,
чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо визначити - на дату початку перевезення. Під час перевезення пасажирів і багажу використовуються правила, тарифи і збори, що діють на дату оформлення квитка.
3.1.4. Авіакомпанія «ХОРС», за винятком здійснення виключно чартерних рейсів з бізнес-метою, має видавати свої правила повітряних перевезень пасажирів і багажу державною мовою, попередньо погодивши їх з уповноваженим органом з питань цивільної авіації.
3.1.5. Ці Правила, а також тарифні нормативи перевізника з унесеними до них змінами не можуть бути застосовані до договору перевезення пасажира і багажу без повідомлення про це пасажира після дати видачі квитка, крім випадків, коли це може вимагатися згідно із застосованими законами, наприклад, в частині забезпечення безпеки польотів.
 3.1.6. Перевезення пасажирів і багажу, стосовно яких неможливо забезпечити відповідність цим Правилам, перевізник має право здійснювати тільки за спеціальних умов, передбачених главою 3.2  цього розділу.
3.1.7. Ці Правила не використовуються під час перевезень пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень пасажирів та багажу.
 
 3.2. Спеціальні умови перевезення
 
 3.2.1. Якщо Авіакомпанією «Хорс» доведено, а уповноваженим органом з питань цивільної авіації визнано, що положення цих Правил практично неможливо виконати і що встановлені цими Правилами загальні умови перевезення пасажирів та багажу можуть бути забезпечені за рахунок використання альтернативних засобів, то такий орган може затвердити одиничну операцію або заплановану серію кількох операцій з перевезення пасажирів і багажу за спеціальних умов. Загальний рівень якості та безпеки під час таких перевезень має бути щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався б під час виконання всіх встановлених цими Правилами вимог. 
3.2.2. Правила  Авіакомпанії «Хорс» щодо використання спеціальних тарифів і перевезень окремих категорій пасажирів і багажу також є спеціальними умовами перевезення.
 
 
Розділ 4. Забезпечення якості перевезень пасажирів і багажу

4.1. Правила складають програму забезпечення якості під час повітряних перевезеннях пасажирів і багажу.

 4.2. Нові правила,  стандарти,  норми,  технічні  умови, технології, інструкції, керівництва Авіакомпанії «Хорс» стосовно повітряних перевезень пасажирів і багажу повинні відповідати програмам забезпечення якості.Розділ 5. Квиток
5.1. Договір перевезення

 5.1.1. Пасажирський квиток та багажна квитанція є підтвердженням укладення договору про перевезення та відображають його умови. Відсутність, помилковість в оформленні або втрата квитка та багажної квитанції не впливають на дійсність договору перевезення.
 5.1.2. Квиток надає право пасажиру на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов'язує Авіакомпанію «Хорс» здійснити відповідне перевезення пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, пов'язані з перевезенням, згідно з умовами договору перевезення, крім випадків, визначених у пункті 5.1.4 цього розділу.
 5.1.3. Умови договору перевезення, наведені у квитку, не повинні суперечити Монреальській конвенції, Повітряному кодексу України  та цим Правилам.
 5.1.4. Особа не матиме права на переліт рейсом, а перевізник або особа, уповноважена перевізником, має право визнати квиток недійсним, якщо:

особа пред'явить пошкоджений квиток або квиток, до якого було внесено зміни не перевізником або його уповноваженим агентом з продажу;
встановлено, що квиток придбано за фальшивою/краденою або недійсною платіжною карткою (кредитною карткою);
особа не пред'явить квиток, який містить польотний купон на відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також пасажирський купон;


5.1.5. Квитки, що визнані недійсними з вини Авіакомпанії «Хорс», за потреби пасажира в перевезенні підлягають переоформленню. Квитки, визнані недійсними з причини, яка не залежить від Авіакомпанії «Хорс», підлягають вилученню без переоформлення. У всіх випадках, Авіакомпанією «Хорс» або особою, що представляє його інтереси, складається акт, копія якого надається пасажиру.
5.1.6. Особа, яка виявлена на борту повітряного судна без квитка або з квитком, який Авіакомпанія «Хорс» визнала недійсним, підлягає висадці з літака.
5.1.7. Про виявлення на борту пасажирів без квитків складається відповідний акт та повідомляється підрозділ уповноаженого органу з питань цивільної авіації, до компетенції якого належить здійснення контролю за забезпеченням авіаційної безпеки.
5.1.8. Пасажир зобов’язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення перевезення, а у разі виникнення претензії - до часу її вирішення. Квиток та інші документи на перевезення, що видавалися пасажиру, повинні бути 
пред’явлені на першу вимогу посадових осіб авіакомпанії (аеропорту, агента з обслуговування тощо).

5.2. Утрачений або зіпсований квиток

5.2.1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром, Авіакомпанія «Хорс» на клопотання пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування Авіакомпанії «Хорс» збитків аж до вартості оригіналу квитка, які зазнала або може зазнати авіакомпанія у зв'язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує таку угоду, Авіакомпанія «Хорс», має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість. Авіакомпанія «Хорс» має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дубліката квитка, якщо втрата або псування не були зумовлені недбальством авіакомпанії (її агента). У випадку втрати або псування квитка іншого перевізника, дублікат квитка оформлюється тільки за наявності письмового  дозволу  такого перевізника.
5.2.2. Авіакомпанія «Хорс» має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:

пасажир не підписав угоду, передбачену пунктом 5.2.1 цього розділу, і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка;
пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день здійснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згідно з розкладом менше, ніж три години або рейс здійснюється у години, коли офіс авіакомпанії, який повинен надати згоду, не працює. 

5.3. Заборона передачі квитка

5.3.1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, прізвище та ім?я якої зазначені у квитку.
5.3.2. З  метою  виконання  пункту 5.3.1 цього розділу Авіакомпанія «Хорс» має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.

5.4. Строк чинності квитка

 5.4.1. Строк чинності квитка включає в себе: 

загальний строк чинності квитка;
строк чинності для перевезення.
5.4.2 Загальний строк чинності квитка дає право пасажиру використати квиток для всіх операцій, передбачених цими Правилами, у тому числі для отримання місця на визначені рейс і дату, повернення вартості повністю або частково не використаного перевезення та інших розрахунків, що встановлені Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 № 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2012 за № 2219/22531 (далі – Правила МІУ), або правилами Авіакомпанії «Хорс». 
5.4.3. Загальний строк чинності охоплює період часу від моменту видачі квитка і до закінчення строку, який передбачений для отримання грошей за невикористаний квиток правилами застосування тарифів Авіакомпанії «Хорс».
5.4.4. Квиток з гарантованою датою вильоту дає право на перевезення пасажира та його багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту зворотнього перевезення тільки в той день і  тим рейсом, які зазначені у квитку.
5.4.5. Квиток з відкритою датою дає право на перевезення з відповідного аеропорту тільки після здійснення бронювання та внесення до квитка Авіакомпанією «Хорс» або уповноваженою на це особою дати вильоту та номера рейсу.
5.4.6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, буде чинним для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана, або з дати його видачі – якщо не використаний весь квиток.  
5.4.7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і за обставин, встановлених правилами застосування тарифів Авіакомпанії «Хорс».

5.5. Продовження строку чинності квитка

5.5.1. Строк  чинності  квитка,  незалежно від виду застосованого тарифу, продовжується, якщо Авіакомпанія «Хорс»: 
не може   надати   місце   на   рейс,  на  який  пасажир  має підтверджене бронювання; 
скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
пропустить узгоджене місце зупинки;
не виконує  рейс у розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;
своїми діями  призведе  до  того,  що  пасажир  не встигне на пересадку  на  інший  стикувальний  рейс,  на  який  пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс;
не може надати обслуговування відповідно до оплаченого классу обслуговування; у такому випадку в разі згоди пасажира на подальше перевезення  строк чинності його квитка має бути продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в оплаченому класі обслуговування;
а також у разі хвороби пасажира або  члена  його  родини,  що подорожує разом з ним на повітряному судні, за умови пред'явлення відповідної довідки закладу охорони здоров'я.
5.5.2. Якщо  пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка, що спричинено хворобою чи іншими обставинами, Авіакомпанія «Хорс» має право продовжити строк чинності такого квитка до такого часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу Авіакомпанії «Хорс», на якому є місце в сплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож була перервана. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою закладу охорони здоров?я. У такому випадку Авіакомпанія «Хорс» також може продовжити термін чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира.
5.5.3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім'ї пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжений строк чинності квитків, а також збільшено строк мінімального перебування у пункті події. Продовження строку чинності квитків має здійснюватися після одержання належного свідоцтва про смерть на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира. При застосуванні цих Правил, членами сім'ї фізичної особи вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти, опікуни, особи, що їх заміщують, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки та інші утриманці, визнані згідно із законом.

5.6. Послідовність польотних купонів

5.6.1. Перевізник приймає польотні купони лише послідовно, починаючи з місця відльоту, визначеного у квитку.
5.6.2. Квиток, у якому пасажиром порушена послідовність використання польотних купонів, визнається недійсним, якщо це не сталося з вини Авіакомпанії «Хорс» чи її уповноваженого агента (з продажу та/або обслуговування).
5.6.3. Пасажирський купон і всі  невикористані  польотні купони, які раніше не було повернуто Авіакомпанії «Хорс», залишаються у пасажира протягом подорожі і мають бути надані Авіакомпанії «Хорс» на її запит. У разі порушення послідовності використання польотних купонів з вини пасажира Авіакомпанія «Хорс» має право відмовити у перевезенні та поверненні вартості невикористаних польотних купонів.
5.6.4 Якщо пасажир відмовляється від перевезення на одному з сегментів   маршруту, що приводить до порушення використання польотних купонів, і бажає скористатись іншими сегментами маршруту або зворотнім рейсом, то  пасажир повинен попередити про це перевізника та переоформити квиток.  

5.7. Клас обслуговування

5.7.1. Авіакомпанія «Хорс» надає пасажиру обслуговування згідно з оплаченим класом обслуговування. Авіакомпанія «Хорс» (її агент з продажу) повідомляє пасажира під час бронювання та/або оформлення квитка щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі.
5.7.2. Пасажир приймається для перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.
5.7.3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання (статус бронювання інший ніж «ОК»), місце бронюватиметься на запит пасажира під час реєстрації за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування на відповідному рейсі. Якщо для здійснення бронювання замало часу, пасажир може бути прийнятий до перевезення без здійснення бронювання.
5.7.4 Авіакомпанія «Хорс» має право, як з технічних, так і з комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У випадку пониження класу обслуговування Авіакомпанія «Хорс» зобов’язана якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати відповідну компенсацію з урахуванням положень глави 17.5 розділу 17 цих Правил.

5.8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум.

5.8.1. Квиток може бути пред’явлений «Авіакомпанії «Хорс» для повернення сплачених сум за частково або повністю не використане перевезення, якщо таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів:
до початку перевезення, або протягом усього строку чинності квитка для перевезення, або в межах 30 днів після закінчення строку чинності квитка для польоту. 
Авіакомпанія «Хорс», беручи до уваги обставини, що унеможливили пред’явлення квитка для здійснення операції з повернення грошей, може продовжити цей строк. 
5.8.2. Повернення сум за невикористані квитки проводиться з дотриманням вимог правил застосування тарифів, встановлених перевізником.
5.8.3. Закінчення зазначеного у пункті 5.8.1 цієї глави строку, не позбавляє пасажира права на пред’явлення Авіакомпанії «Хорс» претензії відповідно до розділу 29 цих Правил. 

5.9. Абревіатури

5.9.1. Назва перевізника, крім його повного найменування, може також наводитися у квитку у вигляді коду перевізника.
5.9.2. Авіакомпанія «Хорс» (її агент з продажу або агент з обслуговування) повинна довести до відома пасажира під час бронювання (реєстрації) інфoрмацію щодо повного найменування Перевізника, який у квитку наведений у вигляді коду (літерний код «КО» та цифровий розрахунковий код «354»).

 
Розділ 6. Зупинка на маршруті або узгодження місця зупинки (Stopover)
 
6.1. Зупинка на маршруті дозволяється за умови, якщо вона попередньо  погоджена з Авіакомпанією «Хорс» та зазначена у квитку. 
6.2. У разі якщо пасажир має квиток, виданий за нормальними тарифами, зупинки протягом строку чинності квитка дозволяється робити у будь-якому пункті маршруту.
6.3. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і здійснює зупинку, то з пасажира може стягуватися за це додаткова плата.
 
.
Розділ 7. Тарифи і збори
7.1. Тарифи, що використовуються, - це встановлені й опубліковані Авіакомпанією «Хорс» або від імені Авіакомпанії (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами Авіакомпанії) тарифи на рейс або рейси з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, які чинні у день оплати квитка для відповідного класу обслуговування. Кожний тариф передбачає правила його використання, якими встановлюються строк дії квитка, умови використання тарифу та повернення сум за невикористану частину перевезення тощо. Правила застосування тарифів затверджуються керівником ТОВ «Авіакрмпанія «Хорс» та публікуються на сайті авіакомпанії. При бронюванні через сайт авіакомпанії умови застосування вибраного пасажиром тарифу повинні виводитись на екран монітору для ознайомлення.
7.2. Тарифи не включають транспортні послуги між терміналами аеропорту і між аеропортами та міськими терміналами.
7.3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг пасажирам під час обслуговування їх в аеропорту встановлюються та затверджуються відповідно до чинного законодавства і публікуються у формі, доступній користувачам.
7.4. Аеропортові збори (такси), збори (такси) авіакомпанії не входять до тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість перевезення.
7.5. Аеропортові збори (такси), збори (такси) авіакомпанії, встановлені за користування будь-якими послугами чи обладнанням, можуть включатися до вартості перевезення або сплачуватись окремо з наданням документа, який підтверджує оплату цих послуг.
7.6. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/з та в межах України публікуються авіакомпанією та аеропортами в АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації та погоджена з Конференцією ІАТА з координації тарифної політики.
7.7. Розрахунки на території України за послуги з авіаційних перевезень здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Курс обміну валют встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
 

 
Розділ 8. Бронювання перевезення пасажирів, багажу
8.1. Вимоги до бронювання 

8.1.1. Бронювання місця на повітряному судні та перевізної ємності для перевезення наднормового багажу на визначений рейс і дату є обов’язковою умовою для перевезення пасажира та багажу на повітряному транспорті.
8.1.2. Для бронювання використовуються АСБ/ГРС. Забронювати місця і тоннаж можна за допомогою стаціонарного та мобільного зв’язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо. Основною умовою застосування таких методів бронювання є  відображення здійсненого бронювання у системі бронювання Авіакомпанії «Хорс».
8.1.3. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що встановлені Авіакомпанією «Хорс». Максимальний строк попереднього бронювання складає 6 місяців, мінімальний - 48 годин з моменту його здійснення в АСБ/ГРС. Внесення до бронювання паспортних даних здійснюється відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів України. 
8.1.4. Авіакомпанія «Хорс» або її агент з продажу повинні інформувати пасажира (його представника) щодо строків сплати та оформлення квитка і про зміни у розкладі.
8.1.5. Доки пасажир (його представник) не сплатив повної вартості перевезення, бронювання вважається попереднім і за потреби може бути анульовано з попередженням про це пасажира.
8.1.6. У разі несплати вартості перевезення пасажиром (його представником) у термін, що був визначений Авіакомпанією «Хорс» (її агентом з продажу), бронювання анулюється без повідомлення про це пасажира.
8.1.7. Якщо пасажир не прибув на рейс (на реєстрацію або посадку у літак -«No-show»), на який він має підтверджене бронювання, і не повідомив заздалегідь авіакомпанію про зміни щодо своєї подорожі, авіакомпанія має право анулювати бронювання на наступні сегменти маршруту або на зворотний рейс.

8.2. Особисті дані пасажира

8.2.1 Під час бронювання, пасажир повідомляє Авіакомпанії «Хорс» чи її агенту з продажу необхідну інформацію щодо своїх персональних даних та особливих умов перевезення. Крім того, під час бронювання, пасажир зобов’язаний надати авіакомпанії чи її агенту з продажу достовірні відомості щодо свого номера телефону, адреси та іншого можливого резервного контакту для здійснення своєчасного оповіщення та інформування пасажира. У разі відсутності належного зв’язку з пасажиром, що задокументовано авіакомпанією та підприємством зв’язку, відповідальність за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування пасажира щодо змін у перевезеннях покладається на пасажира.
8.2.2. У випадку відмови пасажира від надання необхідної для бронювання інформації - бронювання не здійснюється. 
8.2.3. У межах, встановлених чинним законодавством України та країни прямування, особа, що здійснює продаж перевезень (Авіакомпанія «Хорс», агент з продажу), зобов’язана дотримуватися конфіденційності особистих даних пасажира.   При цьому пасажир уповноважує Авіакомпанію «Хорс» зберігати особисті дані про себе та надавати їх державним органам на їх запит або своїм службовцям, своїм агентам, іншим перевізникам, провайдерам додаткових послуг для бронювання або переоформлення перевезень, одержання додаткових послуг, організації системи розшуку багажу та системи попередження/визначення шахрайства з перевізними документами, надання інформаційної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення, які мають дотримуватись законодавства в сфері захисту персональних даних.
8.2.4. Забороняється введення до бронювання замість контактних даних пасажира контактні дані агента з продажу.

8.3. Надання місця

8.3.1 Бронювання місця може бути як із закріпленням конкретного місця за пасажиром на борту повітряного судна, так і без такого. 
8.3.2. Перевізник має право змінити надане місце навіть після посадки пасажира на борт повітряного судна з причин забезпечення безпеки і технічних причин.
8.3.3. У разі надання квитка з відкритою датою вильоту, бронювання місця здійснюється на загальних підставах за наявності вільних місць на рейсі.
8.3.4. У разі, якщо пасажир має квиток з відкритою датою вильоту і звертається з проханням надати місце, а авіакомпанія не має такої можливості, то авіакомпанія або уповноважений агент з продажу, повинен запропонувати пасажиру здійснити бронювання на найближчий рейс, на якому є вільні місця. 
8.3.5. Першочергове та позачергове право на отримання місця на рейсі визначається згідно з чинним законодавством України та доповненнями авіакомпанії «Хорс» до переліку таких осіб. 
Першочергове право на отримання місця мають: інваліди 1 та 2 групи, пасажири з обмеженими фізичними можливостями, особи з дітьми віком до 5 років, а також особи з двома і більше дітьми віком до 12 років. 
Позачергове право на отримання місця мають: Герої Радянького Союзу, Герої України, Герої праці Радянського Союзу, Герої праці України, особи, які нагороджені орденом Слави трьох ступенів, інваліди Великої Вітчизніної війни (ВВВ) 1-3 групи, учасники ВВВ та учасники бойових дій.

 8.4. Повторне підтвердження бронювання

8.4.1. Авіакомпанія «Хорс» має право вимагати від пасажира зробити повторне підтвердження зворотнього вильоту. Рейси, на яких вводиться процедура підтвердження зворотнього вильоту, встановлюються авіакомпанією. Пасажир повинен бути проінформований, щодо необхідності підтвердження зворотнього вильоту. 
8.4.2. Повторне підтвердження зворотнього вильоту не вимагається, якщо зворотній рейс передбачається менше, ніж за 72 години або резервування здійснено на рейс менше, ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.
Якщо пасажир має декілька сегментів маршруту польоту, то підтвердження здійснюється для кожного сегмента. 
8.4.3. Авіакомпанія «Хорс» повинна повідомити пасажира, коли і як можна зробити повторне підтвердження. Невиконання пасажиром вимог авіакомпанії, щодо повторного підтвердження бронювання дає право Авіакомпанії «Хорс» анулювати непідтверджене бронювання, але не раніше, ніж за 72 години до вильоту рейсу за розкладом.

 
Розділ 9. Обслуговання пасажирів
9.1 Обслуговування пасажирів в аеропорту

9.1.1 Авіакомпанія «Хорс» або агент з обслуговування повинні забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
часу відправлення та прибуття повітряного судна;
місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
затримок або скасування рейсів і причин затримок та скасування рейсів;
способів і маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами та з аеропорту до міста;
правил та порядку проведення передпольотного та післяпольотного огляду пасажирів і багажу; 
загальних правил виконання пасажирами вимог, пов’язаних з прикордонним, митним, імміграційним, санітарно-карантинним, ветеринарно-санітарним, фітосанітарним та іншими видами контролю, відповідно до застосованих законів;
місце розташування кімнати матері та дитини, поста правоохоронних органів, довідкової, медпункту, вбиральні, тощо;
місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення багажу.
9.1.2. Усі оголошення, що здійснюються в аеропортах, повинні виконуватися українською мовою. У міжнародних аеропортах оголошення додатково виконуються англійською мовою та/або мовою країни, з/до якої виконується рейс.
9.1.3. В аеропорту Авіакомпанія «Хорс» або агент з обслуговування забезпечує:
реєстрацію пасажирів та оформлення багажу до перевезення;
наземне перевезення пасажирів, їх багажу до місця стоянки повітряного судна та організовує посадку пасажирів у повітряне судно і завантаження їх багажу;
організацію висадки пасажирів з повітряного судна та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до відповідного термінала аеропорту прибуття і видачу багажу.
9.1.4. Час проведення реєстрації квитків (початок, закінчення) встановлюється Авіакомпанією «Хорс». Рекомендований час закінчення реєстрації зазначений у пункті 11.3 розділу 11 цих Правил. 
9.1.5. Час закінчення посадки пасажирів у повітряне судно закінчується не раніше, ніж за 10 хвилин до часу вильоту рейсу, що зазначений у квитку.
9.1.6. Час початку та закінчення реєстрації і посадки на літак повинен бути зазначений у квитку або в іншому документі, що надається пасажиру під час продажу квитка.
9.1.7. Пасажири «бізнес – класу» повинні обслуговуватись на окремій стійці реєстрації (при відсутності такої можливості – реєстрація здійснюється  у першу чергу), їм мають надаватись запрошення до бізнес-зали очікування (за наявності); доставка зазначених пасажирів до/з борту  повітряного судна має здійснюватись на окремому автобусі. Авіакомпанія «Хорс» має право надавати пасажирам «преміум – класу» (комфорт – класу) аналогічні послуги безкоштовно або стягувати збори за надання таких послуг.

9.2 Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна

9.2.1 Авіакомпанія «Хорс» надає пасажирам на борту повітряного судна комплекс послуг, залежно від типу та облаштування повітряного судна, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку. Обсяг послуг і порядок їх надання визначаються правилами авіакомпанії.
9.2.2. Авіакомпанія «Хорс» забезпечує:
обладнання пасажирського салону повітряного судна технічними засобами та системами забезпечення безпеки пасажирів, підтримку відповідного температурного режиму в салоні, засобами індивідуального використання для пасажирів (індивідуальне освітлення, вентилятор, столик для харчування, система прив’язних ременів безпеки, кисневих та димозахисних масок та інше);
підтримку належного санітарно-гігіеничного стану салону повітряного судна;
справність та укомплектованість обладнання, інвентарю та засобів обслуговування пасажирів;
наявність місць для пасажирів з дітьми та місць з можливістю встановлювати люльки для немовлят;
надання місця (місць) для перевезення хворих на ношах та інвалідів;
надання  послуг, які створюють комфорт та відповідають тривалості польоту.
9.2.3. Авіакомпанія «Хорс» на борту повітряного судна повинна мати підготовлений персонал у достатній кількості для здійснення обслуговування пасажирів, у тому числі надання долікарської допомоги, а також для забезпечення безпеки польоту відповідно до діючих норм та правил цивільної авіації України.
9.2.4. На борту повітряного судна авіакомпанія надає наступний перелік послуг на безоплатній основі:
допомога пасажирам під час посадки або висадки до/з повітряного судна (знаходження місця, розміщення ручної поклажі тощо). 
інформаційно-довідкове обслуговування - своєчасне і достовірне інформування пасажирів щодо правил поведінки на борту повітряного судна, послуг, що надаються, умов польоту, використання аварійно-рятувального обладнання, місця розташування у салоні повітряного судна індивідуальних засобів захисту та надувних трапів, місцезнаходження основних та запасних виходів, умов покидання повітряного судна в аварійних ситуаціях;
індивідуальне обслуговування;
першу долікарську допомогу;
надання прохолодних напоїв;
забезпечення пасажирів м’яким інвентарем та засобами обслуговування в польоті;
надання пасажирам періодичних видань (газети, журнали, рекламна продукція);
трансляція музичних програм (при наявності відповідного обладнання).
9.2.5. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна може здійснюватись у наступних класах:
бізнес;
преміум або комфорт (покращеному економічному);
економічному класі
9.2.6. Надання прохолодних напоїв є обов’язковою безкоштовною послугою. На кожну годину польоту мінімальна норма надання прохолодних напоїв становить 100 мл та в разі відсутності харчування – 150 мл на годину польоту. У період з 15 квітня до 14 жовтня включно норма надання прохолодних напоїв збільшується до 150 мл.
9.2.7. Гаряче харчування надається на борту повітряного судна відповідно до норм, встановлених ТОВ «Авіакомпанія «Хорс». Харчування та гарячі напої можуть не надаватися пасажирам повітряного судна, якщо зазначена умова встановлена правилами авіакомпанії чи замовником рейсу (туроператором) і пасажир інформований про умови обслуговування на борту повітряного судна до укладання договору повітряного перевезення або придбання пакета на комплексне туристичне обслуговування.
9.2.8. Авіакомпанія «Хорс» може надавати пасажиру додаткові послуги підвищеної комфортності у польоті. Перелік додаткових послуг підвищеної комфортності, порядок їх надання та оплати встановлюються авіакомпанією. Авіакомпанія «Хорс» інформує пасажирів про додаткові послуги під час бронювання, придбання квитків через контакт-центр авіакомпанії або розміщенні інформації на веб-сайті www.khors.com.ua.
9.2.9. Для надання першої долікарської допомоги у польоті авіакомпанія повинна мати на борту повітряного судна аптечки першої допомоги у такій кількості:
кількість пасажирських крісел від  0 до  99  – 1 одиниця; 
кількість пасажирських крісел від 100 до 199  – 2 одиниці;
кількість пасажирських крісел від 200 до 299  – 3 одиниці;
кількість пасажирських крісел від 300 та більше – 4 одиниці.
9.2.10. Авіакомпанія «Хорс» зобов’язана забезпечити наявність колясок для переміщення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями на борту повітряного судна. 
9.2.11. Перед кожним рейсом  Авіакомпанія «Хорс» забезпечує:
чистоту в пасажирському салоні повітряного судна, наявність підголівників на кріслах;
справність та укомплектованість стаціонарним та знімним обладнанням, засобами обслуговування та м’яким інвентарем;
наявність прохолодних напоїв, а для рейсів, де передбачене  харчування – харчуванням за нормами, встановленими авіакомпанією;
обігрів/охолодження пасажирського салону.
9.2.12 Авіакомпанія «Хорс» повинна підтримувати протягом всього польоту:
подачу холодної та гарячої води в буфет-кухню та туалети;
відповідність тиску в пасажирському салоні та швидкості його зміни встановленим нормам;
температуру повітря в салонах не нижче ніж 18 і не вище ніж 25 градусів по Цельсію;
чистоту і порядок в пасажирському салоні;
постійний контроль за виконанням пасажирами правил поведінки на борту повітряного судна.

9.3. Вимоги до якості послуг, що надаються пасажирам на борту повітряного судна, в залежності від класу обслуговування

9.3.1. Обслуговування пасажирів бізнес-класу здійснюється в окремому салоні, що розташовується у носовій частині повітряного судна. Салон обладнується універсальними кріслами – трансформерами. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) має бути не менше ніж 78,71 см (31 дюйм).
Салон повинен бути оснащений бортовою системою розваг або пасажирам повинен надаватись індивідуальний сенсорний телевізор. 
Компоновка салону бізнес-класу залежить від типу повітряного судна, що експлуатується. Кількість місць в салоні бізнес–класу залежить від компоновки конкретного повітряного судна. 
9.3.2. Преміум-клас або комфорт-клас – це клас підвищеної комфортності, стандарти обслуговування в якому (харчування та норми перевезення багажу) мають відповідати стандартам обслуговування бізнес-класу. Розташовується салон у передній частині повітряного судна за салоном бізнес – класу, якщо такий є. 
Салон преміум-класу обладнується кріслами, передбаченими для салону економічного класу. Авіакомпанія «Хорс» має право обладнати  салон преміум –
класу кріслами аналогічними кріслам бізнес–класу. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) має бути не менше ніж 78,71 см (31 дюйм).
9.3.3. Салон підвищеної комфортності відділяється від салону бізнес-класу та салону економічного класу переділом (жорстким або м’яким).
9.3.4. Пасажирам бізнес та преміум-класів (комфорт-класу) надається однакове обслуговування, а саме:
спеціально підготовлені бортпровідники салону;
індивідуальний набір журналів та газет;
ковдра, подушка (незалежно від тривалості польоту); 
окремий туалет;
посилений асортимент харчування з можливістю вибору пасажиром харчування з декількох видів харчування;
напої в асортименті.
9.3.5. Салон економічного класу розташовується за салоном бізнес–класу, або за салоном преміум–класу (комфорт–класу), у випадку його наявності. Розміщення пасажирів здійснюється в пасажирському салоні зі стандартними кріслами. Відстань між кріслами (між двома передніми ніжками крісел) має бути не менше ніж 73,66 см (29 дюймів).
9.3.6. Обслуговування пасажирів харчуванням відбувається з суворим дотриманням строків реалізації продуктів. Харчування та гарячі напої можуть не надаватися пасажирам повітряного судна, якщо зазначена умова встановлена правилами Авіакомпанії «Хорс» чи замовником рейсу (туроператором) і пасажир інформований про умови обслуговування на борту повітряного судна до укладання договору повітряного перевезення або придбання пакету на комплексне туристичне обслуговування
9.3.7.  Надання пасажирам прохолодних напоїв здійснюється за 20 хвилин до та через 25 хвилин після закінчення обслуговування харчуванням.
9.3.8. Основний раціон (гаряче, якщо передбачено) надається пасажирам через 1-1,5 години після зльоту повітряного судна.
9.3.9. Температура закусок, блюд та напоїв, що пропонуються на борту повітряного судна, повинна бути:
гарячі блюда - +65/70 градусів за Цельсієм;
гарячі напої - +75 градусів по Цельсієм;
холодні блюда - +10/14 градусів по Цельсієм;
закуски – +10/14 градусів по Цельсієм;
прохолодні напої – +10/14 градусів по Цельсієм.
9.3.10. Авіакомпанія «Хорс» організовує, за необхідності, доставку на борт повітряного судна газет, журналів та рекламної продукції з урахуванням тривалості та маршруту польоту та типу повітряного судна.
9.3.11. Авіакомпанія «Хорс» може надавати  на борту повітряного судна додаткові послуги, до переліку яких можуть входити:
торгівля сувенірами, промисловими та продовольчими товарами, книжками, журналами;
проведення вікторин, конкурсів, лотерей;
надання настільних ігор.
9.3.12. Порядок і технології проведення конкурсів, вікторин та лотерей визначаються авіакомпанією.
9.3.13. Усі види додаткових послуг мають здійснюватись без шкоди для безпеки польотів та виконання обов’язкових послуг.
9.3.14. Музичні програми призначені для заповнення пауз між текстами обов’язкової інформації та створення приємного звукового фону в салонах повітряних суден. Трансляція музичних програм припиняється у нічний час, за винятком використання систем індивідуального прослуховування, через 15-20 хвилин після прийому їжі (коли пасажири відпочивають) та за проханням пасажирів 
(при поганому самопочутті та з інших причин).  

9.4. Вимоги з техніки безпеки на борту ПС

9.4.1. Повітряні судна Авіакомпанії «Хорс» забезпечуються необхідним комплектом аварійно-рятувального обладнання та засобами екстреної евакуації пасажирів в аварійній ситуації.
9.4.2. Забороняється приймати на борт повітряного судна тару, інвентар та обладнання, для яких не передбачено гнізд, стелажів або спеціальних кріплень.
9.4.3. Максимальна кількість осіб на борту повітряного судна не повинна перевищувати кількості крісел та сидінь, забезпечених прив’язними ременями. 
9.5.4. Перед злетом, посадкою і в особливих випадках пасажири зобов’язані застебнути прив’язні ремені, бортпровідники - проконтролювати застебнуте положення і натягнення ременів у кожного пасажира. Діти до двох років, які перевозяться без надання окремого місця, розміщуються на колінах у дорослого пасажира, який повинен міцно тримати їх руками.
9.4.5. На кожному рейсі персонал Авіакомпанії «Хорс», зайнятий в обслуговуванні пасажірів:
своєчасно і правильно надає інформацію пасажирам щодо місць знаходження аварійного обладнання і правил його використання;
надає пасажирам інструктаж з техніки безпеки;
проводить ретельний огляд всіх пасажирських приміщень повітряного судна з метою виявлення сторонніх речей;
під час прийому та розміщення пасажирів в повітряному судні ретельно дотримується вимог центрування, не допускає розміщення громіздких речей на багажних полицях та будь-яких речей в проходах, у вхідних дверей та запасних виходів;
під час польоту у зоні турбулентності інструктує пасажирів про необхідність знаходження в кріслах з застебнутими ременями безпеки;
в екстремальних ситуаціях зберігає самовладання, упевненість в своїх діях і у собі, дії бортпровідників повинні бути чіткими, голос спокійним, слова переконливими;
перед посадкою пасажирів до повітряного судна та висадкою з нього перевіряє правильність установки трапу;
перед злетом та посадкою повітряного судна перевіряє правильність установки та надійність кріплення обладнання та інвентарю;
не допускає ходіння пасажирів по салону під час набору висоти та зниження повітряного судна.
9.4.6 Люльки для грудних дітей повинні встановлюватися не раніше ніж через 10-15 хвилин після злету та прибиратися не пізніше ніж за 20 хвилин до посадки повітряного судна.
9.4.7. Авіакомпанія «Хорс» несе відповідальність за забезпечення безпеки в салоні, належне та надійне розміщення ручної поклажі, багажу, знімне обладнання, м’якого інвентарю та засобів обслуговування.

 
Розділ 10. Перевезення деяких категорій пасажирів
10.1 Перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями або інвалідів.

10.1.1 Пасажир зобов’язаний самостійно до здійснення подорожі визначитися з можливістю використовувати повітряний транспорт виходячи зі стану свого здоров’я. Авіакомпанія «Хорс» надає важливу інформацію про рейс у прийнятних форматах.
10.1.2 Авіакомпанія «Хорс» не несе відповідальності за погіршення стану здоров’я пасажира або інші наслідки, які можуть трапитися з пасажиром під час посадки у літак, здійснення перельоту або після завершення повітряного та наземного перевезення у межах аеропорту внаслідок віку пасажира, його психічного або фізичного стану.
10.1.3. Пасажир, фізичний стан якого викликає у перевізника занепокоєння (тяжкохворі, хворі на ношах та інші), допускається до повітряного перевезення у разі пред’явлення відповідної довідки закладу охорони здоров’я  про те, що йому не протипоказано перевезення повітряним транспортом, а в окремих випадках і про те, що його захворювання не загрожує оточуючим. 
10.1.4. Перевезення тяжкохворих і хворих на ношах може здійснюватися тільки у супроводі особи, яка буде забезпечувати догляд за хворим під час польоту. 
Перевезення хворих на ношах здійснюється з наданням їм місця (місць) на повітряному судні з оплатою за тарифом, який встановлюється Авіакомпанією «Хорс» відповідно власних тарифних нормативів. 
10.1.5. У тих випадках, коли хворий не може бути пересаджений з нош на крісло, можливість його перевезення визначається заздалегідь за узгодженням між Авіакомпанією «Хорс» та особою, яка супроводжує хворого.
10.1.6. Авіакомпанія «Хорс» має право відмовити в перевезенні хворого на ношах у разі  відсутності на повітряному судні умов, які необхідні для перевезення такого хворого.
10.1.7. Запит про необхідність допомоги під час транспортування хворого пасажира повинен надсилатись в Авіакомпанію «Хорс»:
для хворого, який перевозиться на ношах, - не пізніше ніж за 72 години до відправлення рейсу. Авіакомпанія зобов’язана надати відповідь не пізніше, ніж за 36 годин;
для інших хворих з обмеженими фізичними можливостями - не пізніше, ніж за 48 годин до відправлення рейсу. Авіакомпанія зобов’язана надати відповідь не пізніше, ніж за 24 години та сповістити агента з продажу, який зробив бронювання та здійснив запит про надання відповідного обслуговування, а також аеропорти відправлення, призначення та транзиту. Якщо подія, яка призвела до втрати рухливості, сталась менше ніж за 24 години до вильоту, питання, щодо можливості перевезення, вирішується в оперативному порядку за номерами телефонів, що розміщені на сайті Авіакомпанії «Хорс» www.khors.com.ua. 
10.1.8. Незрячих та глухих пасажирів, яких супроводжує собака-поводир, розміщують на місцях, де є вдосталь простору для собаки, неподалік від запасного виходу. Собака-поводир перевозиться безкоштовно.
10.1.9. Пасажири з обмеженими фізичними можливостями розташовуються неподалік від запасного виходу і таким чином, щоб не перешкоджати швидкій евакуації пасажирів з повітряного судна. Авіакомпанія «Хорс» надає  допомогу у пересуванні до туалету, за необхідності.
10.1.10 Керівництво та працівники аеропортів і Авіакомпанії «Хорс» вживають необхідні заходи для того, щоб інваліди та особи з обмеженими фізичними можливостями мали змогу:
інформувати про своє прибуття в аеропорт та звертатися за допомогою у визначених пунктах у межах та поза межами будівель термінала аеропорту;
здійснювати пересування з визначеного пункту до стійки реєстрації;
здавати та реєструвати багаж;
пересуватися від стійки реєстрації до літака з проходженням еміграційних, митних та інших процедур;
здійснювати посадку на борт літака за допомогою ліфтів, інвалідних колясок або за іншої необхідної підтримки;
пересуватися від дверей літака до свого місця;
зберігати та діставати ручну поклажу у салоні літака;
пересуватися від свого місця до дверей літака;
висаджуватися з літака за допомогою ліфтів, інвалідних колясок або за іншої необхідної підтримки;
пересуватися від літака до зали видачі багажу та отримувати багаж з проходженням імміграційних та митних процедур;
пересуватися від зали отримання багажу до визначеного пункту контролю;
пересуватися до стикувального рейсу в разі трансферу з отриманням допомоги на землі та в повітрі, а також, у разі потреби, у межах та між терміналами аеропорту; 
у разі потреби, пересуватися до туалету;
для здійснення перельотів отримувати необхідну інформацію у прийнятних форматах;
здійснювати тимчасову заміну на аналогічній основі пошкоджених або загублених пересувних засобів.
10.1.11. Якщо інваліду або особі з обмеженими фізичними можливостями допомагає особа, яка її супроводжує, то такій особі на її прохання дозволяється надавати необхідну допомогу в аеропорту та під час посадки та  висадки з повітряного судна. Авіакомпанія «Хорс» забезпечує надання такій особі місця сидіння біля інваліда або особи з обмеженими фізичними можливостями.
10.1.12. Авіакомпанія «Хорс» забезпечує транспортування до двох одиниць пересувних засобів на інваліда або особу з обмеженими фізичними можливостями, в точу числі електричних інвалідних колясок (за умови завчасного попередження за 48 годин та з урахуванням можливих обмежень простору на борту повітряного судна та згідно з законодавством про небезпечні вантажі). 

10.2 Перевезення дітей та вагітних жінок

10.2.1. Дітьми на повітряному транспорті вважаються немовлята (infant - INF) до 2 років та діти (children - CHD) віком від 2 до 12 років.
10.2.2. Діти віком до 2 років перевозяться без надання окремого місця, а віком від 2 до 12 років - на окремому місці.
10.2.3. Перевезення дітей може здійснюватися як у супроводі, так і без супроводу дорослого пасажира за умови дотримання вимог, визначених у пунктах 10.2.4-10.2.8 цієї глави.
10.2.4. Діти, що перевозяться без супроводу дорослого, вважаються діти віком від 5 до 16 років. 
10.2.5. Авіакомпанія «Хорс» самостійно визначає, з якого віку дітина може бути прийнята до перевезення без супроводу дорослого пасажира. Діти, яким на момент відправки рейсу не виповнилося 5 років, до перевезення без супроводу дорослих не приймаються.
10.2.6. Діти, що подорожують без супроводу, допускаються до перевезення після заповнення батьками або опікунами відповідних належно оформлених документів та сплати послуги, що встановлюється авіакомпанією. 
10.2.7. Вік дитини визначається на дату початку перевезення від аеропорту відправлення, зазначеного у перевізному документі.
10.2.8. Кожний дорослий пасажир має право на перевезення з собою тільки одного немовляти без надання окремого місця. При цьому одному дорослому пасажиру дозволяється перевозити з собою не більше двох немовлят – одного без надання окремого місця, а другого на окремому місці, з оплатою такого перевезення за правилами, що встановлені Авіакомпанією «Хорс» для перевезення дітей віком від 2 до 12 років. Немовля, для якого було оплачено окреме місце, повинно перевозитися в автомобільному кріслі для перевезення дітей, що сертифіковане для використання його на повітряному транспорті. У разі відсутності у пасажира такого автомобільного крісла і невиконання ним зазначених умов, Авіакомпанія «Хорс» має право відмовити в перевезенні немовляти  на окремому місці.
10.2.9. Вагітні жінки можуть бути прийняті до перевезення повітряним транспортом за умови, що термін вагітності у них не перевищує 35 тижнів, а в разі багатоплідності - 32 тижнів.
10.2.10. Пасажирам з дітьми до двох років надаються місця, обладнані додатковою кисневою маскою.
10.2.11. Перевезення породіль після пологів та новонароджених дітей у перші 7 днів, рахуючи після дня народження дитини, не рекомендовано. Авіакомпанія «Хорс» має право відмовити у перевезення зазначеної категорії пасажирів. 

10.3. Перевезення депортованих та недопущених у країну пасажирів

10.3.1. Авіакомпанія «Хорс» не несе відповідальності за відмову державних органів надати пасажиру дозвіл на в’їзд у країну.
10.3.2 Пасажир повинен на вимогу Авіакомпанії «Хорс» або державних органів повернутися в пункт відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзиту, а також сплатити відповідну вартість перевезення у зворотному напрямку.
10.3.3. Авіакомпанія «Хорс» може використати на оплату такого перевезення будь-які кошти з раніше сплачених йому пасажиром сум за невиконане перевезення, які залишилися в його розпорядженні, або з будь-яких інших коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні  авіакомпанії.
10.3.4. Вартість квитка для перевезення депортованих осіб сплачують органи державної влади країни, яка прийняла рішення про депортацію таких осіб до країни, в яку здійснюється депортація.
10.3.5. Авіакомпанії «Хорс», до початку перевезення, повинна бути надана вся інформація щодо наявності на рейсі потенційно небезпечних пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку. У разі перевезення на повітряному судні конвойованих осіб, у польотних документах потрібно зробити відповідні записи. 
10.3.6. Авіакомпанія «Хорс» має право відмовити у перевезенні депортованих осіб відповідно до пункту 12.1 Розділу 12 цих Правил, якщо відсутні необхідні для перевезення документи або є підстави вважати, що депортовані особи можуть становити загрозу безпеці життя і здоров’я інших пасажирів або завдати шкоду безпеці польоту. 
10.3.7. Авіакомпанія «Хорс» не має права відмовити в перевезенні потенційно небезпечних пасажирів з причин заміни чи зміни конфігурації повітряного судна тощо. 
10.3.8. Депортовані особи перевозяться тільки в економічному класі салону повітряного судна. У разі перепродажу квитків забороняється підвищення класу обслуговування для цієї категорії пасажирів.
10.3.9. Доставка та посадка на борт повітряного судна цих категорій пасажирів здійснюються до загальної посадки пасажирів, висадка з борту здійснюється в останню чергу, після висадки інших пасажирів рейсу.
10.3.10. Заборонено обслуговування цих категорій пасажирів алкогольними напоями та надання їм металевих столових приборів і гарячого харчування.
10.3.11. Місця цим категоріям пасажирів надаються тільки у хвостовій частині пасажирського салону повітряного судна. По можливості потенційно небезпечні пасажири повинні бути відокремлені від інших пасажирів одним або кількома рядами вільних крісел. 
10.3.12. Потенційно небезпечні пасажири не приймаються до перевезення згідно з рішенням Авіакомпанії «Хорс». 
10.3.13. Депортовані особи приймаються  Авіакомпанією «Хорс» тільки до прямого повітряного перевезення за умови, якщо: 
відповідний орган державної влади, який здійснює депортацію (відправлення), не менше ніж за 24 години до виконання рейсу повідомив та подав авіакомпанії на депортованих осіб достатні відомості (номер рейсу, кількість депортованих, причини депортації, наявність серед депортованих осіб, що притягувалися до кримінальної відповідальності, наявність інфекційних хворих та психічно хворих і перелік посадових осіб, які супроводжують цих депортованих осіб); 
є всі необхідні документи для прийняття до перевезення таких осіб. 
10.3.14. Депортовані особи приймаються Авіакомпанією «Хорс» до трансферного повітряного перевезення за виконання наступних умов:
бронювання перевезення таких пасажирів підтверджене на всіх ділянках трансферного маршруту; 
трансфер не пов’язаний з переходом/переїздом депортованих осіб до іншого термінала або аеропорту; 
трансфер не пов’язаний з ночівлею у пункті трансферу, мінімальний час стикування рейсів не може бути менше, ніж передбачається для даного аеропорту і має додатково враховувати час для транспортування і розміщення таких осіб у пункті пересадки на інший рейс. 
10.3.15. Роз’єднувати депортовані родини під час перевезення заборонено. У випадку перевезення великих депортованих родин дозволяється перевищення максимальної кількості цивільних депортованих на одному рейсі. 
10.3.16. Особи, що перебувають під вартою, приймаються до перевезення у кількості не більше однієї особи на рейсі та у супроводі не менше двох конвоїрів (співробітників органу, що виконує поліцейські функції).
10.3.17. Вимоги до забезпечення безпеки польоту під час перевезення осіб, які перебувають під вартою, аналогічні вимогам до перевезення кримінальних депортованих осіб.

 
Розділ 11. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу
11.1. Для перевезення пасажирів та оформлення багажу Авіакомпанія «Хорс» або агент з обслуговування відповідно до договору забезпечує проведення реєстрації пасажирів та оформлення багажу із застосуванням автоматизованих систем контролю відправлень (DCS), або, у разі необхідності, проводить ручну реєстрацію пасажирів.
11.2. Пасажир допускається до перевезення за наявності квитка, оформленого відповідним чином та документа, що посвідчує особу пасажира.
11.3. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу на рейси в аеропорту розпочинається за 2 години та закінчуються не раніше ніж за 40 хвилин до часу відправлення рейсу за розкладом. Час закінчення реєстрації на інтернет-сайті Авіакомпанії «Хорс» встановлюється з урахуванням часу, який необхідний для доставки (прибуття) пасажирів та багажу в аеропорт відправлення для посадки (завантаження) у повітряне судно та проходження необхідних перед польотом адміністративних формальностей та вимог, пов’язаних з прикордонним, митним, санітарно-карантинним, ветеринарним, фітосанітарним та іншими видами контролю  відповідно до законодавства України.
11.4. Для дотримання формальностей, пов'язаних з процедурою відправлення, пасажир має прибути до місця проведення авіакомпанією реєстрації і пропускного пункту з необхідними для подорожі документами не пізніше ніж у час, визначений Авіакомпанією «Хорс» (її агентом). Якщо пасажир прибуде до місця реєстрації і пропускного пункту після закінчення реєстрації або з'явиться без необхідних документів для подорожі, то авіакомпанія матиме право анулювати бронювання і не зобов'язана затримувати відправку рейсу. 
11.5. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу здійснюються на підставі квитка та документа, що посвідчує особу пасажира, а саме: для громадян України - паспорт громадянина України (для виїзду за кордон та повернення до України - паспорт громадянина України для виїзду за кордон),  проїзний документ дитини; дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу; для іноземця та особи без громадянства, які перебувають в Україні, - паспортний документ іноземця, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання.
11.6. Авіакомпанія «Хорс» зобов’язана здійснювати перевірку документів пасажира, та у разі відсутності відповідним чином оформлених в’їзних (транзитних) віз або документів, необхідних пасажиру для здійсненя подорожі, відсторонити пасажира від польоту. У такому випадку відмова від польоту вважатиметься  добровільною.
11.7. Під час реєстрації, пасажиру надається посадковий талон, у якому зазначаються його прізвище та ім’я, код ІАТА або код ІСАО Авіакомпанії «Хорс», номер рейсу, дата та час відправлення, час закінчення посадки у повітряне судно, номер виходу на посадку і номер посадкового місця (за наявності) на борту повітряного судна.
 11.8. Час закінчення посадки у повітряне судно залежить від обставин відправлення рейсу і встановлюється авіакомпанією, про що пасажири інформуються безпосередньо в аеропорту відправлення. Незважаючи на спосіб забезпечення посадки пасажирів у повітряне судно (транспортування автобусом, телескопічним трапом або рукавом тощо) та місцезнаходження стоянки повітряного судна, час закінчення посадки пасажирів у повітряне судно не може закінчуватися раніше ніж за 10 хвилин до часу відправлення рейсу. У разі запізнення пасажира на посадку в повітряне судно Авіакомпанія «Хорс» має право не приймати такого пасажира до перевезення і не зобов’язаний затримувати рейс. У разі запізнення пасажира або неприбуття на посадку в повітряне судно вважається, що пасажир відмовився від польоту, крім випадків якщо це сталося з вини авіаперевізника або суб’єкта наземного обслуговування.
11.9. Під час реєстрації пасажирів та оформлення багажу пасажир зобов’язаний пред’явити для зважування весь багаж, який передбачається для перевезення, крім речей, зазначених у пункті 13.2.3. Розділу 13 цих Правил.
11.10. Авіакомпанія «Хорс» або агент з обслуговування зобов’язаний зазначити у багажній квитанції квитка кількість і вагу прийнятого до перевезення багажу та видати на зареєстрований багаж відривний талон ідентифікаційної багажної бирки. За наявності у пасажира квитка в електронному вигляді відомості щодо кількості та ваги багажу зазначаються в електронному вигляді.
11.11. Для позначення особливих умов перевезення зареєстрованого багажу додатково до ідентифікаційної багажної бирки кріпиться спеціальна попереджувальна багажна бирка без номера. На речі, що перебуватимуть під час польоту разом з пасажиром у салоні повітряного судна і які дозволені до перевезення відповідно до розділу 13 цих Правил, прикріпляється спеціальна бирка без номера. 
11.12. Після реєстрації та оформлення багажу відповідальність за цілісність зареєстрованого багажу покладається на Авіакомпанію «Хорс».
11.13. За перевезення багажу, що перевищує встановлену Авіакомпанією «Хорс» норму безкоштовного провезення, стягується плата за тарифом, встановленим згідно до тарифних нормативів Авіакомпанії «Хорс» за перевезення понаднормового багажу, про розмір якої пасажир має бути поінформований під час бронювання квитка. Оплата перевезення такого багажу оформлюється квитанцією про оплату наднормового багажу або ордером різних зборів.

 
Розділ 12. Відмова в перевезенні пасажира та багажу для забезпечення безпеки польотів
12.1. Авіакомпанія «Хорс» має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна, якщо така дія необхідна:
у зв’язку з необхідністю виконання чинних законів країни відправлення, прибуття або транзиту;
для забезпечення вимог державних органів України (Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України), прикордонних, митних, санітарно-карантинних, ветеринарних, фітосанітарних органів тощо.
12.2. Для забезпечення безпеки польоту авіакомпанія має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна, виходячи з власних обґрунтованих рішень, якщо:
поведінка, вік, психічний чи фізичний стан особи дає підстави вважати, що пасажир потребує спеціальної допомоги від Авіакомпанії «Хорс», яка не була замовлена або яку авіакомпанія не може надати за певних обставин, спричинить дискомфорт іншим пасажирам, призведе до появи будь-якого ризику для себе або інших пасажирів чи власності пасажирів і авіакомпанії;
пасажир не виконав вказівок Авіакомпанії «Хорс», пов’язаних із забезпеченням безпеки польоту, якості та комфорту перевезення пасажирів, створює незручності для перевезення інших пасажирів, у зв'язку з чим авіакомпанія не може виконати зобов'язання перед пасажирами, які перебувають на борту повітряного судна;
пасажир поводиться таким чином, що викликає сумніви щодо забезпечення безпеки польоту під час перевезення, а саме демонструє  агресивну поведінку з використанням погроз стосовно інших пасажирів, працівників авіакомпанії та екіпажу повітряного судна;
пасажир відмовився пройти перевірку працівниками служби безпеки авіакомпанії, аеропорту чи відповідних державних органів;
пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших пасажирів (багажу, вантажу) чи повітряного судна;
пасажиром не були сплачені відповідний тариф або збори, які повинні бути сплачені;
пасажир не пред’явив для перевірки необхідні для подорожі документи;
пасажир намагається в’їхати в країну без чинного документа на в’їзд;
пасажир під час рейсу пошкодив квиток, інші ідентифікаційні документи; 
пасажир раніше вже вчинив одну з наведених вище дій чи порушень і мають місце ознаки того, що така поведінка може повторитися;
квиток, пред’явлений пасажиром, не дійсний для перевезення (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості); придбаний в особи, яка не є перевізником чи його агентом (у такому разі авіакомпанія має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості); було оголошено втраченим, украденим, недійсним, має підроблення або з інших причин викликає підозру (у такому разі перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості); має польотний купон, який виправлений будь-ким, крім перевізника (його агента з продажу), або зіпсований (у такому разі перевізник має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і оформити дублікат квитка); має перший невикористаний польотний купон, а пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами перевізника, тарифом (у такому разі Авіакомпанія «Хорс» має право вилучити цей квиток, оголосити його недійсним і повернути його вартість відповідно до пункту 20.2.3 Розділу 20 цих Правил);
особа, яка пред’явила квиток, не може ідентифікувати себе як особа, зазначена у квитку (у такому разі Авіакомпанія «Хорс» має право вилучити такий квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості);
пасажир перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
У всіх випадках вилучення квитка Авіакомпанія «Хорс» складає відповідний акт, оригінал якого надається пасажиру, а копія залишається у авіакомпанії.
12.3. У випадку, якщо пасажиру було відмовлено в перевезенні або в подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 12.2 цього розділу,   Авіакомпанія «Хорс» має право повідомити пасажира в письмовій формі про те, що не може в будь-який час після дати такого повідомлення перевезти цього пасажира на своїх рейсах.
12.4. Пасажир, якому відмовлено в перевезенні або в подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 12.2 цього розділу, має право на примусове повернення сплачених ним коштів згідно з пунктами 20.2.1. і 20.2.2. Розділу 20 цих Правил.
12.5. Пасажир, якому відмовлено в перевезенні або подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 12.2. цього розділу, має право на добровільне повернення сплачених ним коштів згідно з пунктом 20.2.3. Розділу 20 цих Правил.
12.6. У разі необґрунтованої затримки пасажира, пов’язаної з проходженням контролю з  метою забезпечення безпеки цивільної авіації,  авіакомпанія повинна забезпечити його відправлення наступним рейсом. Якщо пасажир відмовився від польоту через зволікання з процедурою такого контролю, авіакомпанія зобов’язана за вимогою пасажира повністю відшкодувати вартість квитка або невикористаної його частини.
 
 
Розділ 13. Багаж
13.1 Вимоги до багажу 

13.1.1. Багаж пасажира приймається до перевезення під час його реєстрації Авіакомпанією «Хорс» або її агентом з обслуговування в аеропорту відправлення, аеропорту трансферу, аеропорту зупинки або в іншому пункті реєстрації.
13.1.2. Речі пасажира залежно від їх розміру, ваги та особливостей можуть перевозитися як зареєстрований багаж або незареєстрований багаж (ручна поклажа). 
13.1.3. Як зареєстрований багаж, можуть перевозитися місця багажу вагою не більше, ніж 23 кг. Вага одного місця зареєстрованого багажу не може перевищувати 23 кг. Сума трьох вимірів окремого місця багажу (довжини, ширини, висоти) не повинна перевищувати 158 см. За попереднім погодженням з Авіакомпанією «Хорс» до перевезення можуть бути прийняті місця багажу з більшими розмірами та вагою. Багаж, що не відповідає зазначеним вимогам, має оформлятися пасажиром для перевезення  як вантаж. 
13.1.4. Інформація щодо максимальної кількості та ваги багажу, що приймається Авіакомпанією «Хорс» для транспортування без доплати, зазначається у власних правилах авіакомпанії та у договорі перевезення, що надається пасажиру.
13.1.5. Авіакомпанія «Хорс» зобов'язана вжити заходів для перевезення зареєстрованого багажу на тому самому повітряному судні, на якому перевозиться пасажир, і особливо якщо згідно з чинними законами вимагається присутність пасажира під час проведення  митних процедур щодо багажу. У разі перевезення зареєстрованого Авіакомпанією «Хорс» або її агентом з обслуговування багажу на іншому повітряному судні авіакомпанія докладе всіх зусиль, щоб доставити багаж пасажиру до місця призначення у найкоротший строк або за попереднім погодженням з пасажиром компенсувати транспортні витрати пасажира, пов’язані з отриманням такого багажу, згідно з правилами Авіакомпанії «Хорс».
13.1.6. Реєстрація багажу може поділятися на вагову концепцію (baggage weight concept) і на поштучну концепцію (baggage piece concept), у залежності від комбінації характеристик: ваги, розміру та кількості місць. Авіакомпанії «Хорс» на власний розсуд, встановлює застосування норми вагової або поштучної концепції, про що зазначає у своїх правилах перевезення багажу.
13.1.7. Після прийняття авіакомпанією багажу до перевезення цей багаж переходить під відповідальність Авіакомпанії «Хорс», що підтверджується виданим пасажиру відривним талоном  багажної ідентифікаційної бирки та багажною квитанцією щодо кількості та ваги місць, які прийняті до перевезення. 
З часу передачі багажу під відповідальність Авіакомпанії «Хорс» до моменту його видачі доступ пасажира до зареєстрованого багажу забороняється, крім випадків проведення його ідентифікації або додаткового огляду відповідними уповноваженими службами.

13.2. Норми безкоштовного провезення багажу

13.2.1. Пасажир має право на перевезення свого багажу без додаткової оплати в межах норм, встановлених Авіакомпанією «Хорс».
13.2.2. Норми безкоштовного перевезення зареєстрованого багажу встановлюються Авіакомпанією «Хорс» залежно від типу літака, класу обслуговування та зони польоту і не можуть бути менше ніж:
за поштучною концепцією - 1 місце багажу вагою не більше ніж 23 кг (50 футів) з розмірами місця (сума довжини, ширини, висоти) 158 см (62 дюйми);
за ваговою концепцією – 15 кг з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більше ніж 158 см.
Дитина віком до 2 років має право перевезти безкоштовно одне місце багажу вагою до 10 кг (22 фунти), розмір якого за сумою трьох вимірів не перевищує 115 см. (45 дюймів) за поштучною та ваговою концепцією. Для дітей старшого віку діють ті самі правила, що й для дорослих.
13.2.3. Пасажир має право перевезти безоплатно понад норму безкоштовного провезення багажу предмети, які він тримає при собі і не поклав до багажу, зокрема: дамська і чоловіча сумки, папка для паперу, пальто або плащ, жакет, парасолька або палиця, друковані  видання для читання під час польоту, харчування для дитини, що необхідне під час польоту, дитяча дорожня люлька (за наявності малюка віком до 1 року), прогулянковий дитячий візок, складений інвалідний візок та/або милиці. Загальна вага предметів, за винятком інвалідного візка, не повинна перевищувати 5 кг.
13.2.4. Авіакомпанія «Хорс» має право розширити перелік та загальну вагу предметів, які перевозяться безоплатно відносно вище зазначених норм безкоштовного провезення багажу , про що пасажир може завчасно дізнатися під час придбання авіаквитка.
13.2.5. Норми безкоштовного провезення багажу не поширюються на:
речі пасажирів, незалежно від їх найменування, габарити яких не відповідають розмірам, наведеним у пункті 13.2.2 цієї глави;
речі пасажира, які не покладені у валізи, сумки, короби, незалежно від їх найменування та призначення вагою одного місця понад 23 кг;
телевізори, магнітофони, радіоприймачі вагою одного місця понад 10 кг;
квіти, саджанці рослин, харчову зелень, сушені рослини, гілля дерев та кущів загальною вагою понад 5 кг;
кореспонденцію, яка супроводжується фельд’єгерями;
тварин (свійських або диких), птахів, бджіл та іншу живність, за винятком собаки-поводиря, який супроводжує сліпого.
13.2.6. Авіакомпанія «Хорс» має право розширити перелік речей, на які не поширюються норми безкоштовного провезення багажу. До предметів, на які не поширюються норми безкоштовного перевезення багажу, належать предмети, не укладені у валізи, коробки і т.п., та розміри яких у сумі трьох вимірів перевищують 158 см, такі як спортивний інвентар: велосипед, лижі, дошка для серфінгу, дошка для сноуборду, обладнання для дайвінгу, гольфу.

13.3. Заявлена цінність багажу

13.3.1. Пасажир має право заявити цінність свого зареєстрованого багажу.
13.3.2. Цінність зареєстрованого багажу заявляється для кожного місця багажу окремо. У разі заявлення цінності багажу пасажир повинен сплатити встановлений Авіакомпанією «Хорс» тариф, згідно з тарифними нормативами авіакомпанії, про розмір якого можна дізнатися у контакт-центрі або на сайті авіакомпанії www.khors.com.ua.
13.3.3. Для підтвердження оплати перевезення багажу із заявленою цінністю авіакомпанія або уповноважений агент з продажу повинен видати ордер різних зборів або квитанцію про оплату наднормового багажу, в якій зазначаються пункти, між якими пасажир заявив перевезення із заявленою цінністю.
13.3.4. Умови прийняття до перевезення багажу із заявленою цінністю та вартість такої послуги встановлюються відповідними інструкціяим та тарифними нормативами Авіакомпанії «Хорс». У разі втрати такого багажу відповідальність Авіакомпанії «Хорс» обмежується його заявленою цінністю, крім випадків, коли авіакомпанія доведе, що сума, яку вимагає пасажир, перевищує дійсну зацікавленість пасажира в доставці багажу. 

13.4. Групове перевезення багажу

13.4.1. Пасажири, які подорожують групою, за їх бажанням, мають право, а Авіакомпанія «Хорс» зобов’язана застосувати до цих пасажирів суму норм безкоштовного провезення багажу. Групова норма безкоштовного провезення застосовується також до пасажирів - членів однієї родини. 
13.4.2. Об’єднання стосується тільки норм безкоштовного провезення багажу. Багаж має оформлятися для кожного пасажира окремо. Об’єднання місць багажу групи пасажирів стосується тільки об’єднаної норми безкоштовного провезення багажу кожного пасажира. Груповий багаж може оформлятися на одну уповноважену всіма пасажирами особу,  що входить до складу групи цих пасажирів. При цьому в перевізних документах кожного пасажира зазначається кількість місць та вага його багажу.

13.5. Вимоги до упаковки багажу

13.5.1. Кожне місце багажу повинне мати справну упаковку, яка б забезпечувала його схоронність під час перевезення та обробки і унеможливлювала заподіяння шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, а також виключала можливість вільного/випадкового доступу до вмісту багажу сторонніх осіб. 
Багаж, що не відповідає умовам цього пункту, до перевезення не приймається. 
Справність та належність упаковки багажу визначаються авіакомпанією. 
13.5.2. Багаж, який має зовнішні пошкодження, що не впливають на його цілісність під час перевезення та обробки і не можуть заподіяти шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, може бути прийнятий до перевезення як зареєстрований багаж за згодою авіакомпанії. При цьому про наявність та вид пошкодження багажу має бути зазначено в багажній квитанції (бирці) авіакомпанією або його агентом з обслуговування, що має бути підтверджено самим пасажиром. 
13.5.3. Авіакомпанія «Хорс» має право вимагати від пасажира додатково запакувати багаж. 

13.6. Обмеження щодо  приймання до перевезення речей як багажу

13.6.1. Речі, які не слід включати до багажу:
товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров'я пасажирів, безпеки польоту чи власності Авіакомпанії «Хорс» або інших пасажирів під час перевезення, зокрема вибухонебезпечні, стиснуті гази, матеріали, що викликають корозію, окисники, радіоактивні матеріали, магніти, легкозаймисті матеріали, отруйні, шкідливі або подразнювальні речовини, а також будь-які інші предмети та речовини, що визначені в «Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», ІСАО, Doc 9284-AN/905, як такі, що заборонені для перевезення на пасажирських повітряних суднах;
ламкі, крихкі речі та речі, які б'ються або швидко псуються, гроші, ключі, коштовності, електронне обладнання, фото- та відеотехніку, вироби з дорогоцінних металів і срібла, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, цінні речі, медикаменти, медичну документацію, паспорти та інші ідентифікаційні документи і зразки;
товари та предмети, перевезення яких заборонено чинними законами будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;
товари, які є не придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом;
живих тварин та птахів, крім випадків, передбачених у главі 14.2 розділу 14 цих Правил.
13.6.2. Речі, що можуть прийматися до перевезення як зареєстрований багаж або як вантаж за попередньою згодою Авіакомпанії «Хорс»: вогнепальна зброя, амуніція і зброя, у тому числі антикварна вогнепальна та холодна зброя, ріжучі та колючі предмети.
Такі речі мають бути перевірені уповноваженими компетентними особами, належним чином упаковані та мають перевозитися з оформленням відповідних документів, що засвідчують право на їх вивезення/ввезення та транзит до країни прямування. Відповідальність за наслідки неналежного виконання зазначеної процедури покладається на пасажира. 
Предмети і речовини, заборонені до перевезення пасажирами та членами екіпажів повітряних суден цивільної авіації, визначаються авіаційними правилами України.
13.6.3. Пасажир має право включати до зареєстрованого багажу свої побутові речі, алкогольні напої, нерадіоактивні речі медичного призначення та речі для туалету і першої потреби, у тому числі ємності з аерозолями медичного призначення й інші речі та речовини, що дозволені для перевезення в обмеженій кількості відповідно до «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (ІСАО, Doc 9284-AN/905) та у кількості, дозволеній відповідними контрольними органами. 

13.7. Право на відмову в прийманні до перевезення багажу

13.7.1. Авіакомпанія «Хорс» має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований, якщо він належним чином не упакований у валізи із замками або інші відповідні контейнери, які забезпечують безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням звичайних засобів обробки вантажів.
13.7.2. Авіакомпанія «Хорс» має право відмовити у перевезенні та подальшому перевезенні як багажу речей, що визначені у пунктах 13.6.1 і 13.6.2 Розділу 13 цих Правил, після того, як дійде висновку на підставі відповідних документів, що такі речі містять будь-які недозволені матеріали чи предмети. Авіакомпанія «Хорс» не зобов'язана брати під свій контроль та нести відповідальність за товари чи предмети, які вона відмовилася приймати до перевезення як багаж.
13.7.3. Авіакомпанія «Хорс» може (за бажанням пасажира) перевезти речі, що визначені у пунктах 13.6.1 і 13.6.2 Розділу 13 цих Правил, як несупроводжуваний багаж (вантаж) з урахуванням вимог глави 13.11 Розділу 13 цих Правил.
13.7.4. Зареєстрований багаж пасажира, який не явився на посадку у повітряне судно, підлягає обов’язковому вивантаженню з повітряного судна.

13.8. Право на огляд

13.8.1. З метою забезпечення безпеки польоту і відстеження речей, визначених у пунктах 13.6.1 і 13.6.2 цього розділу, Авіакомпанія «Хорс» має право вимагати від пасажира пройти особистий огляд, який здійснюється службами авіакомпанії, аеропорту та іншими відповідними державними органами, і надати багаж для обшуку, здійснити рентгенівське чи інше сканування пасажира або його багажу, а також має право оглянути чи організувати огляд багажу за відсутності пасажира. Якщо пасажир не бажає виконати таку вимогу, авіакомпанія може відмовити в перевезенні пасажира (багажу).
13.8.2. Авіакомпанія «Хорс» не відповідає за шкоду, заподіяну пасажиру або його багажу у разі виявлення під час рентгенівського або іншого сканування предметів, заборонених для перевезення, за винятком випадків недбалості авіакомпанії.

13.9. Надлишок багажу

13.9.1. Наднормовий багаж, негабаритний багаж та багаж вагою понад 23 кг (на одному місці) приймається до перевезення тільки за згодою Авіакомпанії «Хорс» і за наявності на повітряному судні вільної для провезення ємності, а також за умови оплати пасажиром перевезення такого багажу, за винятком випадків, коли перевезення такого багажу вже було попередньо погоджене з авіакомпанією та сплачене.
13.9.2. Перевезення багажу понад установлену авіакомпанією максимальну безоплатну кількість багажу має бути оплачене пасажиром. Інформацію щодо такої оплати повинна надати Авіакомпанія «Хорс» (його агент з продажу та/або агент з обслуговування) під час реєстрації (бронювання).

13.10. Оплата перевезення багажу понад норму безкоштовного провезення

13.10.1. Перевезення багажу в кількості, яка перевищує норму безкоштовного провезення, має бути оплачене пасажиром за встановленим авіакомпанією тарифом для сплати за наднормовий багаж, що діє на день оформлення ордеру різних зборів або квитанції про оплату наднормового багажу та дати вильоту згідно з квитком. Така оплата може бути здійснена попередньо за згодою Авіакомпанії «Хорс» – під час оформлення квитка або в аеропорту до реєстрації.
13.10.2. Якщо в місці відправлення пасажир пред'явив до перевезення багаж у меншій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, то різниця в оплаті між оплаченою і фактичною вагою багажу повертається пасажиру.
Якщо в місці відправлення пасажир пред'явив до перевезення багаж у більшій кількості, ніж та, що була попередньо оплачена, то такий багаж приймається до перевезення після відповідної доплати.
13.10.3. У разі перевантаження повітряного судна чи за відсутності вільного тоннажу Авіакомпанія «Хорс», повідомивши про це пасажира, має право відправити багаж наступним своїм рейсом або рейсом іншого перевізника. Авіакомпанія «Хорс» самостійно визначає багаж, який буде перевезено наступним рейсом.
13.10.4. Авіакомпанія «Хорс» має право відмовити в перевезенні багажу через несплату пасажиром установлених авіакомпанією тарифів і зборів.

13.11. Несупроводжуваний багаж

13.11.1. За бажанням пасажира і за згодою авіакомпанії багаж може бути оформлений як несупроводжуваний багаж. 
13.11.2. Несупроводжуваний багаж приймається до перевезення між тими самими пунктами, між якими подорожує пасажир, відповідно до квитка і тільки після митного оформлення багажу самим пасажиром. 
13.11.3. Перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється авіавантажною накладною, здійснюється згідно з Правилами повітряних перевезень вантажів, що затверджуються авіакомпанією, і оплачується згідно з тарифами на перевезення вантажів, встановленими Авіакомпанією «Хорс».

13.12. Ручна поклажа

13.12.1. Як ручна поклажа приймаються речі, що мають вагу та габарити, встановлені Авіакомпанією «Хорс», які дозволяють безпечно розмістити їх у салоні повітряного судна на багажних полицях або під сидінням крісла. Забороняється розміщення ручної поклажі та дозволених до перевезення речей у всіх проходах салону повітряного судна. Ручна поклажа не повинна перевищувати ваги до 5 кг включно. Максимальні розміри ручної поклажі не повинні перевищувати 55х40х20 см. 
13.12.2. Речі, які не відповідають установленим авіакомпанією вимогам щодо розміру та ваги ручної поклажі або які не дозволяється перевозити в пасажирському салоні повітряного судна, вважатимуться і оброблятимуться як зареєстрований багаж. 
13.12.3. Ручна поклажа не повинна містити колючих та ріжучих предметів: ножів, ножиць, голок, спиць та інших гострих і ріжучих предметів. Також забороняється заносити до повітряного судна в ручній поклажі будь-які рідини, суспензії, креми, пасти ємністю більше ніж 100 мл (грамів) в одному флаконі (тюбику). Загальний об’єм зазначених речовин у ручній поклажі, упакованих в тару ємністю до 100 мл (грамів), не повинен перевищувати 1 л (кг) на одного пасажира.
Предмети і речовини, заборонені до перевезення у пасажирському салоні, але дозволені до перевезення у багажу, визначаються авіаційними правилами України.
13.12.4. Ручна поклажа протягом усього перевезення перебуває під охороною і відповідальністю пасажира.

 
Розділ 14. Перевезення деяких категорій багажу
14.1 Перевезення багажу у салоні повітряного судна

14.1.1. За згодою Авіакомпанії «Хорс» у салоні повітряного судна може перевозитися багаж (речі) пасажира, що потребує особливих застережних заходів під час перевезення або особливих умов обробки (ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються і швидко псуються, кінофотокамери, теле-, радіо-, відеотехніка, зразки апаратури, музичні інструменти, електронні та оптичні прилади тощо). 
14.1.2. Речі, які пасажир вважає не придатними для перевезення у вантажному відсіку повітряного судна, приймаються до перевезення у пасажирському салоні лише за попереднім погодженням з авіакомпанією. Перевезення таких речей оплачується пасажиром згідно з правилами Авіакомпанії «Хорс» та  залежно від кількості необхідних для його перевезення пасажирських місць. 
14.1.3. Вага одного нестандартного місця багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна, не повинна перевищувати 80 кг, а його розміри повинні давати змогу розмістити багаж на окремому (окремих) пасажирському кріслі. Упаковка багажу, що перевозиться в салоні повітряного судна, повинна забезпечити належне його кріплення на пасажирському кріслі (кріслах) та відповідати санітарним нормам. 
14.1.4. Доставка до повітряного судна багажу, що має перевозитися в салоні повітряного судна, його завантаження, розміщення у салоні повітряного судна, розвантаження та перевезення у межах терміналів аеропорту виконується під відповідальністю пасажира і на його попереднє замовлення та з оплатою цих послуг у відповідних службах аеропорту. 

14.2. Перевезення тварин (птахів)
 
14.2.1. Транспортування собак, котів, домашніх птахів та інших домашніх тварин має здійснюватися за умови одержання дозволу Авіакомпанії «Хорс» під час бронювання до початку перевезення. Тварини обов'язково мають бути належним чином розміщені у контейнерах/клітках і мати чинні свідоцтва про вакцинації та довідки про стан здоров'я, дозволи на ввезення в країну призначення чи транзиту. Тварини повинні бути чисті, охайні та не мати неприємного запаху. Авіакомпанія «Хорс» має право визначати спосіб перевезення і обмежити кількість тварин, що дозволяється перевозити на одному рейсі.
14.2.2. Перевезення тварин, прийнятих як зареєстрований багаж разом з контейнером і харчуванням, повинно оплачуватися як додаткова послуга, за яку пасажир має сплатити відповідний тариф, установлений авіакомпанією.
14.2.3. Службові собаки (собаки-поводирі), які допомагають офіційним особам державних органів, командам рятувальників чи сліпим/глухим пасажирам і які супроводжують таких пасажирів, перевозяться безкоштовно разом з контейнерами і продуктами для їх харчування. 
14.2.4. У пасажирському салоні повітряного судна дозволяється перевозити:
службових собак у супроводі кінолога; собак-поводирів для сліпих і глухих пасажирів, за умови, що на тваринах є ошийник і намордник. Службова собака, собака-поводир повинна знаходитися біля ніг пасажира/кінолога;
дрібних тварин, маса яких разом із засобами перевезення не перевищує 8 кг. Клітки птахів повинні бути покриті щільною світлонепроникною матерією.
14.2.5. Тварини, маса яких із засобом перевезення перевищує 8 кг, перевозяться тільки в багажно-вантажних відсіках ПС (крім собак-повадирів).
14.2.6. У разі перевезення тварин пасажир несе повну відповідальність за таку тварину, а також відповідальність за надання необхідних свідоцтв, дозволів, довідок тощо, передбачених чинними законами та правилами. Перевізник не відповідатиме за травмування, втрату, затримку, захворювання або загибель таких тварин у разі відмови у ввезенні їх в країну призначення або транзиту, якщо така шкода не була заподіяна внаслідок недбальства перевізника.
14.2.7. У разі невиконання пасажиром умов пунктів 14.2.1-14.2.6 цієї глави, Авіакомпанія «Хорс» має право, під час реєстрації пасажира, на власний розсуд приймати остаточне рішення щодо перевезення чи відмови в перевезенні тварин (птахів).

 
Розділ 15. Розклад руху
15.1. Регулярні рейси виконуються відповідно до розкладу руху повітряних суден, який складено авіакомпанією, опубліковано в автоматизованих системах бронювання та оприлюднено на сайті Авіакомпанії «Хорс». За бажанням авіакомпанія може видавати рекламний розклад для інформування населення.
Авіакомпанія «Хорс» гарантує, що розміщені дані в автоматизованій системі бронювання  чи надана для розміщення в інших автоматизованих системах інформація є точною, достовірною та вичерпною.
15.2. Авіакомпанія «Хорс» не несе відповідальності за помилки й упущення в розкладах руху або інших опублікованих графіках рейсів інших авіакомпаній.
15.3. Суб’єкти наземного обслуговування та/або експлуатанти аеропортів мають право видавати об’єднаний розклад всіх авіакомпаній, що здійснюють рейси з/до аеропорту.
15.4. Час відправлення рейсу і тип повітряного судна, що зазначені в розкладі руху або інших опублікованих графіках рейсів Авіакомпанії «Хорс», за винятком часу відправлення, зазначеного у квитку, не гарантуються і не є обов'язковою умовою договору перевезення. Авіакомпанія «Хорс» має право змінювати час відправлення рейсу, про що повинна своєчасно проінформувати пасажира.
15.5. Авіакомпанія «Хорс» має право змінювати тип повітряного судна без повідомлення про це пасажира.
15.6. Авіакомпанія «Хорс» або суб’єкти аеропортової діяльності у частині, що стосується цього розділу, мають забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
часу відправлення та посадки повітряного судна;
місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
місця, часу початку та закінчення посадки в повітряне судно;
затримки (скасування) рейсу та причини затримки (скасування) рейсу.

 
Розділ 16. Скасування та затримка рейсів
 
16.1 Авіакомпанія «Хорс» має право затримати або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, які не залежать від нього.
16.2. Авіакомпанія «Хорс» повинна вжити всіх необхідних заходів для уникнення затримки в перевезенні пасажирів та багажу. 
16.3. У разі дії надзвичайних обставин Авіакомпанія «Хорс» має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс або анулювати раніше підтверджене бронювання.
В інших випадках Авіакомпанія «Хорс» або його агент з продажу зобов’язані попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.
16.4. У разі затримки рейсу, Авіакомпанія «Хорс» зобов’язана самостійно або через суб’єкта аеропортової діяльності інформувати пасажирів доступними засобами в аеропорту відправлення кожні 30 хвилин про орієнтовний час затримки рейсу та очікуваний час його відправлення.
16.5. У разі затримки понад розумні строки або відміни рейсу перевізник не пізніше ніж через 12 годин після відправлення затриманого рейсу або прийняття рішення про скасування рейсу має повідомити уповноважений орган з питань цивільної авіації щодо причин затримки (відміни) рейсу та обслуговування, яке було надане пасажирам під час такої затримки або відміни рейсу. 
 
.
Розділ 17. Права пасажирів у разі відмови в перевезенні, скасування або затримки рейсів
17.1. Порядок застосування компенсації

17.1.1.  Положення цього розділу застосовуються до пасажирів (регулярних та чартерних рейсів), яким відмовлено в перевезенні проти їхньої волі або рейс яких 
скасовано чи затримано, за умови, що пасажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс та присутній для проходження реєстрації у час, що передбачений правилами Авіакомпанії «Хорс» та письмово зазначений (включаючи електронні засоби), або, якщо час не зазначено, не пізніше ніж за 45 хвилин до зазначеного часу відправлення чи забронював рейс, який було затримано/перенесено авіакомпанією або фрахтувальником повітряного судна (туроператором) на інший рейс, незалежно від причин.
17.1.2. Положення цього розділу не застосовуються до пасажирів, які подорожують безкоштовно або за зменшеною вартістю, яка безпосередньо або опосередковано недоступна іншим пасажирам, однак ці положення мають застосовуватися до пасажирів, яким було видано квитки згідно з програмою для пасажирів, які часто літають (програмою лояльності), Авіакомпанії «Хорс».
17.1.3. У разі якщо Авіакомпанія «Хорс» сплачує компенсацію або надає послуги, передбачені цим розділом, жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує його права вимагати компенсації у порядку регресу від будь-якої особи, включаючи третіх осіб, зокрема за вимогами про відшкодування туроператором або іншою особою, з якою Авіакомпанія «Хорс» уклала договір. Відповідно жодне положення цих Правил не може тлумачитись як таке, що обмежує права туроператора або третіх осіб, інших ніж пасажир, з якими Авіакомпанія «Хорс» уклала договір, вимагати відшкодування або компенсації від авіакомпанії згідно із законодавством.

17.2. Компенсація пасажирам у разі відмови в перевезенні

17.2.1 У разі якщо Авіакомпанія «Хорс» мотивовано очікує на відмову пасажирам у посадці на рейс, вона зобов’язана спочатку знайти добровольців, готових відмовитися від свого підтвердженого бронювання в обмін на узгоджену між пасажиром, який добровільно відмовляється від посадки на рейс, та авіакомпанією винагороду.
17.2.2 Крім виплати винагороди, Авіакомпанія «Хорс» зобов’язана запропонувати пасажиру на вибір:
відшкодування вартості перевезення впродовж семи днів, яке має бути виплачене готівкою, електронним банківським переказом, банківськими дорученнями або банківськими чеками чи, за наявності засвідченої у письмовій формі згоди пасажира, у вигляді дорожніх чеків та/або інших послуг, повної вартості квитка за ціною, за якою його було придбано, за невикористану частину квитка та за використані частину або частини квитка, якщо рейс вже більше не слугує будь-якій раніше запланованій меті пасажира, а також забезпечити за потреби зворотний рейс у початковий пункт відправлення, за першої можливості; або зміну маршруту, яка повинна здійснюватися за відповідних транспортних умов: до кінцевого пункту призначення - за першої можливості або до кінцевого пункту - у пізніший час за бажанням пасажира та за умови наявності вільних місць.
17.2.3. Перевезення пасажира з аеропорту, де сталася відмова у перевезенні, до аеропорту, з якого починається запропонований авіакомпанією альтернативний маршрут, та від аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, на який йому було відмовлено у перевезенні, здійснюється за рахунок Авіакомпанії «Хорс».
17.2.4. Якщо пасажирів, які згодні добровільно відмовитися від подорожі цим рейсом, немає або їх кількість є недостатньою, Авіакомпанія «Хорс» має право відмовити пасажиру в перевезенні проти його волі. 
17.2.5. Якщо пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, Авіакомпанія «Хорс» має видати їм компенсацію у таких розмірах:
250 євро – для рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше;
400 євро – для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;
600 євро – для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.
Під час визначення відстані за основу має братися останній пункт, у якому відмова від перевезення або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який було заброньовано принаймні одне місце, створить затримку прибуття пасажирів у запланований час.
17.2.6. Авіакомпанія «Хорс» має право зменшити розмір компенсації, зазначеної у пункті 17.2.5 цього розділу, на 50 %, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого на: 
дві години - стосовно всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; або
три години - для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або
чотири години - для всіх інших рейсів, не зазначених у першому та другому абзацах цього пункту.
Відстань, зазначена в цьому підпункті, вимірюється за методом ортодромічної відстані маршруту.
17.2.7. Виплата компенсації не звільняє Авіакомпанію «Хорс» від обов’язку запропонувати пасажиру на вибір ті самі послуги та відшкодування  витрат, що зазначені у пункті 17.2.2 та пункті 17.3.5 глави 3 цього розділу.

17.3.  Компенсація пасажирам у разі скасування рейсу

17.3.1. У разі скасування рейсу пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до пункту 17.2.2 глави 2 цього розділу та компенсацію відповідно до пунктів 17.2.5 та 17.2.6 глави 2 цього розділу. Пасажир має право на компенсацію, якщо його не проінформовано про скасування рейсу:
за два тижні до запланованого часу відправлення;
або у період не більше ніж за два тижні і не менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити  не пізніше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через  чотири години після запланованого часу прибуття; 
або менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити  не пізніше ніж за годину до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через дві години після запланованого часу прибуття.
17.3.2. Авіакомпанія «Хорс», скасовуючи або затримуючи рейс, повинна надавати пасажирам на їх запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу. У разі необхідності забезпечення своєчасної пересадки трансферних пасажирів на наступні стикувальні рейси, авіакомпанія за першої можливості повинна запропонувати їм альтернативні маршрути перевезення. 
17.3.3. Авіакомпанія «Хорс» не зобов’язана сплачувати компенсацію відповідно до пунктів 17.2.5 та 17.2.6 глави 2 цього розділу, якщо вона може надати підтвердження того, що скасування було причиною надзвичайних обставин, яким не можна було б запобігти, навіть якби було вжито усіх розумних заходів.
17.3.4. Доведення фактів інформування пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання місць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на Авіакомпанію «Хорс», її агента з продажу, туроператора тощо за місцем укладання договору повітряного перевезення. 
17.3.5. У разі скасування рейсу Авіакомпанією «Хорс» та продовження пасажиром подорожі іншим рейсом (рейсами) або за іншим маршрутом пасажирам має бути безкоштовно запропоновано та забезпечено:
харчування та прохолодні напої відповідно до часу очікування нового рейсу;
місця в готелі у випадках, якщо пасажири змушені чекати на відправлення впродовж однієї або більше ночей чи якщо час додаткового очікування пасажирами відправлення більше, ніж передбачалося; 
наземний трансфер за маршрутом аеропорт – готель - аеропорт; 
два телефонні дзвінки, або телекс-, факс-повідомлення, або е-mail, якщо це дозволяють технічні умови аеропорту.
17.3.6. Авіакомпанія «Хорс» приділяє особливу увагу потребам осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів) та осіб, які їх супроводжують, а також потребам дітей без супроводу дорослих.

17.4. Компенсація пасажирам у разі затримки рейсу

17.4.1. «Авіакомпанія «Хорс» надає пасажирам харчування та прохолодні напої відповідно до встановлених норм та можливість здійснити два безкоштовних дзвінки або відправити телекс-, факс-повідомлення чи е-mail, виходячи з можливостей аеропорту, у разі  затримки рейсу на строк:
до двох годин або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю до 1500 кілометрів;
до трьох годин або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;
до чотирьох годин або більше від запланованого часу відправлення рейсу для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.
Якщо виконання затриманого рейсу відкладається на наступний день за днем його виконання, передбаченим розкладом і зазначеним у квитку, Авіакомпанія «Хорс» надає пасажирам номери у готелі, харчування та забезпечує трансфер за маршрутом  аеропорт – готель – аеропорт. 
17.4.2. Якщо затримка рейсу перевищує п’ять годин, пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до пункту 17.2.2 глави 17.2 цього розділу.

17.5. Компенсація пасажирам у випадку зміни класу обслуговування

17.5.1. Авіакомпанія «Хорс» не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо розміщує пасажира у класі, вищому за той, що зазначений у його квитку.
17.5.2. Якщо Авіакомпанія «Хорс» розміщує пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, то авіакомпанія впродовж семи днів повинна відшкодувати пасажиру: 
30 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю до 1500 кілометрів; або
50 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів; або
75 % ціни квитка для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту. 
17.5.3. Компенсація за розміщення пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здійснено пониження у класі обслуговування, методикою прорейтового розподілу.

 
Розділ 18. Компенсація за затримку в перевезенні багажу
18.1. Компенсація за затримку в перевезенні багажу встановлюється виходячи з необхідності забезпечити пасажира засобами першої потреби. У будь-якому разі така компенсація обмежується сумою 50 доларів  США (або еквівалентом в іншій валюті).
18.2. Компенсація пропонується пасажиру в разі неприбуття багажу в пункт призначення разом з пасажиром, якщо пункт призначення не є місцем постійного проживання пасажира.
 
 
Розділ 19. Обов’язки «Перевізника» щодо інформування пасажирів про їх права
19.1. Авіакомпанія «Хорс» під час реєстрації забезпечує пасажирів розбірливою та чітко видимою інформацією такого змісту: «Якщо вам відмовлено в перевезенні або ваш рейс скасовано чи затримано не менше ніж на дві години, запитайте біля стійки реєстрації або пункту виходу на посадку письмове повідомлення, в якому зазначено ваші права, зокрема стосовно отримання компенсації та допомоги».
19.2. Авіакомпанія «Хорс», у випадку відмови в перевезенні або скасовуванні рейсу, має надати кожному пасажиру, якого це стосується, письмове повідомлення, в якому викладено правила надання пасажирам компенсації та допомоги. Авіакомпанія «Хорс» має забезпечити таким самим  повідомленням пасажира, рейс якого затримано принаймні на дві години. Контактна інформація для направлення  запитів щодо порушення прав пасажира на компенсацію або допомогу має також надаватися в письмовій формі.
19.3. Для інформування глухих та осіб з погіршеним зором й іншими суттєвими вадами, що утруднюють або унеможливлюють їх самостійне ознайомлення з візуальною чи звуковою інформацією, в аеропорту відправлення/прибуття мають використовуватися відповідні альтернативні засоби інформування.
 
 
Розділ 20. Повернення коштів
20.1. Загальна процедура повернення коштів

20.1.1. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання квитка або в головному офісі авіакомпанії (офісі з продажу перевезень перевізника) і в тій валюті, у якій квиток було оплачено.
Повернення коштів Авіакомпанією «Хорс» в Україні здійснюється у національній валюті України. Повернення коштів у представництвах Авіакомпанії «Хорс» здійснюється відповідно до чинних законів держави перебування. 
У разі якщо оплата була здійснена електронними засобами переказу коштів (банківською карткою), кошти повертаються на платіжну картку, з якої було здійснено платіж за квиток.
20.1.2.  Розмір сум коштів, що повертаються за невикористаний квиток (його частину), залежить від використаного тарифу і тарифних нормативів Авіакомпанії «Хорс» та виду відмови від перевезення (добровільна чи примусова).
20.1.3. Повернення коштів здійснюється на підставі невикористаного (частково не використаного) перевізного документа, ордера різних зборів, квитанції про оплату наднормового багажу.
20.1.4. Повернення коштів здійснюється: 
особі, що зазначена у квитку,  у випадку сплати за перевезення готівкою або банківським переказом ;
на рахунок юридичної особи - у випадку сплати за безготівковим розрахунком;
на рахунок власника кредитної картки, якою оплачено перевезення;
спонсору, що сплатив за перевезення, у випадку оформлення квитка за повідомленням про попередню оплату (РТА).
Повернення коштів здійснюється за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу, та документів, що підтверджують право на отримання грошових сум, визначених у пункті 20.1.3 цієї глави.
20.1.5. Повернення коштів здійснюється у день розірвання договору перевезення (пред’явлення квитків до каси за місцем їх оформлення, отримання авіаперевізником інформації від пасажира щодо бажання повернути кошти за невикористане перевезення, яке оформлене електронним квитком), а в разі неможливості повернути кошти у день розірвання договору перевезення - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

20.2.Повернення коштів.

20.2.1. Примусове повернення коштів або перебронювання без застосування штрафних санкцій здійснюються у випадках:
скасування, перенесення, затримки рейсу, на який у пасажира були заброньовано місце та оформлений квиток;
неправильного оформлення перевізних документів;
заміни класу обслуговування або типу повітряного судна;
неможливості надати пасажиру місце відповідно до бронювання;
незабезпечення авіакомпанією стикування з рейсом, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що і попередній;
відмови в перевезенні через несплату пасажиром тарифу чи зборів (такс) у разі зміни тарифів або правил їх застосування порівняно з тими, що діяли на день відправлення пасажира з початкового аеропорту, зазначеного у квитку; 
використання авіакомпанією права відмови в перевезенні з причин, що викладені у пункті 12.1 та 12.6 розділу 12 цих Правил;
хвороби пасажира або членів його родини, що подорожують разом із ним, за наявності відповідним чином оформленої довідки закладу охорони здоров’я; 
в інших випадках відмови пасажира від перевезення або відмови авіакомпанії «Хорс» у перевезенні пасажира, що сталися з вини авіакомпанії.
Перебронювання на інший рейс у разі запізнення пасажира на рейс, на який він має підтверджене бронювання, через запізнення прибуття попереднього рейсу, у випадку оформлення перевезення окремими перевізними документами, здійснюється без штрафних санкцій.
20.2.2. У випадку примусового повернення сума коштів, що повертаються пасажиру, повинна дорівнювати: 
якщо жодна частина квитка не була використана - сумі, що дорівнює повній вартості квитка за ціною, за якою його було придбано;
якщо була використана будь-яка частина квитка – сумі, що дорівнює тарифу за невикористану частину перевезення в один бік та невикористані аеропортові збори (такси) і невикористані збори (такси) авіакомпанії від місця, де сталася відмова від перевезення, до місця призначення. Крім наведеного, Авіакомпанія «Хорс» повинна дотримуватися правил відшкодування, що наведені у главі 3 розділу 17 цих Правил. 
20.2.3. У випадку добровільного повернення коштів, тобто якщо пасажир бажає повернути суму, сплачену за квиток, і таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів, то така сума розраховується згідно з тарифними нормативами Авіакомпанії «Хорс». Окрім того, пасажиру повертається сума всіх невикористаних аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) авіакомпанії.

20.3. Право на відмову в поверненні коштів

20.3.1. Авіакомпанія «Хорс» має право відмовити в поверненні коштів, якщо:
заява про це була подана пасажиром після закінчення строку чинності квитка, визначеного у главі 5.4 Розділу 5 цих Правил, а також в інших випадках, передбачених цими Правилами;
квиток придбано за спеціальним тарифом і правилами його використання не передбачено повернення сум (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом пасажир повинен бути проінформований Авіакомпанією «Хорс» (її агентом з продажу) про це під час бронювання і у квитку має бути зроблено відповідну відмітку).
20.3.2. У випадку втрати квитка повернення коштів здійснює:
авіакомпанія - власник бланка («перевізник за договором») - якщо квиток було оформлено за інтерлайн-угодою; 
авіакомпанія - фактичний перевізник - якщо квиток було оформлено на бланку авіакомпанії, яка виконує рейс.
Повернення коштів може бути здійснено, якщо втрачений квиток (або його частину) не було використано або змінено та за ним не здійснювалося повернення коштів.
20.3.3. Із суми коштів, що повертаються, Авіакомпанія «Хорс» має право стягувати штраф (збір), який встановлений авіакомпанією для таких випадків та розмір якого зазначений у правилах застосування тарифів авіакомпанії.
20.3.4. Кошти за дублікатом квитка і за втраченим квитком повертаються в претензійному та/або судовому порядку.
Аналогічні правила встановлюються для повернення коштів у зв’язку з втратою ордера різних зборів, квитанції про оплату наднормового багажу. 
20.3.5. Відмова пасажиру в поверненні коштів не лишає пасажира права подати претензію до авіакомпанії або позов до суду у відповідності до Розділу  29.

 
Розділ 21. Поведінка на борту повітряного судна
21.1. Поведінка пасажира на борту повітряного судна має бути такою, яка за правилами Авіакомпанії «Хорс» не становить небезпеки або не загрожує іншим особам, речам, повітряному судну або його екіпажу.
Пасажир не має права заважати екіпажу під час  виконання ним своїх службових обов'язків і повинен виконувати вказівки командира повітряного судна та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту, повітряного судна та безпечного, ефективного і комфортабельного польоту пасажирів. Пасажир має відмовитися від поведінки, яка може викликати або викликає протест інших пасажирів.
21.2. З метою забезпечення безпеки польоту авіакомпанія має право заборонити або обмежити використання на борту повітряного судна електронної техніки, мобільних телефонів, переносних комп'ютерів, портативних магнітофонів, портативних радіоприймачів, CD-плеєрів, передавальних пристроїв, у тому числі іграшок з радіоуправлінням, портативних рацій тощо (за винятком приладів штучного слуху та серцевих електрокардіостимуляторів).
21.3. На борту повітряного судна пасажир не має права бути в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або під впливом будь-якої іншої речовини, яка може призвести до небезпеки або становити небезпеку для інших пасажирів, речей, повітряного судна або його екіпажу. Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється лише у кількості, що пропонується Авіакомпанією «Хорс».
21.4. Незалежно від дальності польоту забороняється палити на борту повітряного судна. В окремих випадках авіакомпанія може надати згоду палити на борту повітряного судна у спеціально обладнаних для цього місцях.
21.5. Якщо пасажир не дотримується положень пунктів 21.2-21.4 цього розділу, Авіакомпанія «Хорс» має право вжити таких заходів, яких вимагатиме ситуація і які авіакомпанія буде вважати необхідними для недопущення такої поведінки. До таких заходів можуть належати обмеження переміщення пасажира повітряним судном, висадка пасажира, відмова в посадці на борт повітряного судна в будь-якому пункті за маршрутом перевезення і передання пасажира місцевим державним органам для вжиття відповідних заходів впливу.
21.6. Якщо пасажир не дотримується положень цього розділу або діє іншим чином, не виконуючи встановлені авіакомпанією правила, Авіакомпанія «Хорс» має 
право відмовити пасажиру в подальшому перевезенні та застосувати до нього заходи адміністративного і цивільно-правового впливу (притягнути до адміністративної відповідальності, звернутися до суду про відшкодування збитків).
Авіакомпанія «Хорс», відповідно до положень ст. 90-91 Повітряного кодексу України, має право на підтримання встановленого порядку та застосування заходів стримування стосовно правопорушників на борту повітряного судна. Відповідні процедури щодо здійснення заходів стримування розробляються та застосовуються Авіакомпанією «Хорс» згідно з інструкціями та технологіями авіакомпанії. 
21.7. Якщо через заборонену поведінку пасажира, Авіакомпанія «Хорс» була змушена вчинити певні дії, які потягли за собою додаткові витрати, пасажир зобов’язаний відшкодувати авіакомпанії такі витрати відповідно до чинного законодавства.

 
Розділ 22. Домовленості перевізників
22.1. Ці Правила поширюються на перевезення, які здійснюються згідно з комерційними угодами між перевізниками (відомі як угоди про "спільне використання кодів" (codesharing), перевезення за угодою "інтерлайн" (interline)), навіть якщо у квитку визначена інша «Авіакомпанія», ніж той, що фактично здійснює перевезення. Якщо існує будь-яка така комерційна угода, то Авіакомпанія «Хорс» (її агент з продажу) має надати пасажиру під час здійснення бронювання перевезення інформацію про те, який перевізник є договірним, а який фактично здійснює перевезення. Під час реєстрації пасажира на рейс ця інформація надається фактичним перевізником або його уповноваженим агентом в аеропорту відправлення. 
22.2. Якщо пасажир уклав договір про повітряне перевезення з наданням додаткових оплачених послуг, то за ненадання таких послуг Авіакомпанія «Хорс» відповідає  перед пасажиром, яка обмежена розміром суми, сплаченої за ненадані послуги.
22.3. Авіакомпанія «Хорс» не відповідає за послуги з перевезення (перенесення) багажу, надані третіми особами, з якими Авіакомпанія «Хорс» не уклала комерційних угод. Якщо Авіакомпанія «Хорс» самостійно передбачає та виконує операції з перевезення (перенесення) багажу пасажирів, то ці Правила застосовуються і до таких послуг. Послуги з перевезення (перенесення) багажу,  що надаються Авіакомпанією «Хорс» додатково, оплачує пасажир.

 
Розділ 23. Послідовні перевізники
23.1. Перевезення, яке здійснюватиметься кількома послідовними перевізниками («Авіакомпаніями»), вважається єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення ці перевізники розглядали таку операцію як єдине перевезення і таке перевезення було оформлено складеним квитком.
23.2. У разі здійснення єдиних перевезень кожна «Авіакомпанія», яка приймає до перевезення пасажирів і багаж (вантаж), підпадає під дію цих Правил і розглядається як одна із сторін договору перевезення, оскільки такий договір стосується частини перевезення, що здійснюється під контролем певного перевізника.
23.3. Перевізник, що видав квиток, або перша «Авіакомпанія», зазначена у квитку чи в складеному квитку, не несе відповідальності за недоліки у перевезенні, що сталися на ділянці (ділянках) перевезення іншого (інших) перевізника (перевізників), у тому числі й у частині затримки в перевезенні пасажира чи багажу. 
23.4. У разі знищення, втрати, пошкодження, затримки в перевезенні багажу пасажир має право подати позов до першого чи останнього перевізникаа, а також до перевізника, який виконував перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні.
23.5. Якщо неможливо визначити перевізника, який здійснював перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні багажу, то відповідатимуть перед пасажиром перевізники, які брали участь у перевезенні, - усі разом чи кожний окремо, у межах вини кожного з них.

 
Розділ 24. Змішані перевезення
24.1. Період часу повітряного перевезення не включає будь-які перевезення наземними, морськими (річковими) видами транспорту, що здійснені поза зоною аеропорту. Однак, якщо таке перевезення здійснюється на виконання договору перевезення з метою посадки, висадки, завантаження, видачі, перевантаження, будь-яка шкода, до доведення протилежного, вважається наслідком події, що мала місце у період часу повітряного перевезення. Якщо без згоди пасажира «Авіакомпанія» повністю або частково замінює перевезення, яке за договором сторін має бути здійснене повітряним транспортом, на перевезення будь-яким іншим видом транспорту, таке перевезення іншим видом транспорту вважається перевезенням, що здійснене у період часу повітряного перевезення.
24.2. У разі змішаних перевезень, що здійснюються частково повітряним і частково будь-яким іншим видом транспорту, положення цих Правил з урахуванням пункту 24.1 цього розділу застосовуватимуться лише до повітряного перевезення.
24.3. Будь-яке положення цих Правил не забороняє сторонам у разі змішаних перевезень включити у квиток положення, що стосуються перевезень іншими видами транспорту, за умови, що положення цих Правил застосовуватимуться лише до повітряних перевезень.
24.4. Перевезення іншими видами транспорту з урахуванням пункту 24.1 цього розділу буде пропонуватися Авіакомпанією «Хорс» лише як агентом такого іншого перевізника, навіть якщо у квитку таке перевезення буде зазначено під кодом Авіакомпанії «Хорс».
Відповідальність Авіакомпанії «Хорс» за будь-яке неналежне перевезення пасажира, знищення, втрату, пошкодження, затримку в перевезенні багажу, які сталися у період перевезення такими іншими видами транспорту, обмежуватиметься сумою, сплаченою пасажиром за таке перевезення.

 
Розділ 25. Повітряне перевезення, що виконується не перевізником за договором
25.1. Положення цього розділу застосовуються тоді, коли особа (далі - перевізник за договором) як основна сторона укладає договір перевезення з пасажиром або з особою, яка діє від імені пасажира, а інша особа (далі – фактичний перевізник) як уповноважений перевізник за договором здійснює все перевезення або його частину, але не є стосовно такої частини послідовним перевізником у розумінні розділу 23 цих Правил.
25.2. У разі здійснення перевезень, передбачених пунктом 25.1 цього розділу, перевізник за договором підпадає під дію цих Правил відносно всього перевезення, а фактичний перевізник - лише відносно того перевезення, що він здійснює.
25.3. Розмір відповідальності фактичного перевізника і перевізника за договором обмежений нормами, встановленими Правилами МІУ.
 
 
Розділ 26. Чартерні перевезення
26.1. Виконання чартерних рейсів регламентується відповідними авіаційними правилами України. Авіакомпанія «Хорс», здійснюючи виконання чартерних рейсів, під час  укладання угоди із замовником про виконання чартерних рейсів повинна передбачити надання послуг та відшкодування, що передбачені Правилами МІУ та правилами Авіакомпанії «Хорс».
Квитки на чартерні рейси не дійсні до моменту сплати авіакомпанії, що фактично виконує рейс, вартості виконання чартерного рейсу.
Повернення сум та підтвердження бронювання здійснюються відповідно до умов укладеного між Авіакомпанією «Хорс» та замовником рейсу договору. 
26.2. Квитки на чартерні рейси є дійсними тільки на перевезення з дати і на рейси, які зазначені у квитках. Залежно від наявності вільних місць замовник чартерного рейсу може змінити дати вильоту та повернення рейсу за умови, що такі зміни погоджені замовником рейсу (туроператором) з пасажирами та фактичним перевізником (виконавцем рейсу).
26.3. Квитки на чартерні рейси передбачають обмеження (або виключають) права пасажира змінити або анулювати бронювання. Квитки на чартерні рейси, 
згідно з якими оплачено туристичну подорож з оплатою всіх послуг (переліт в прямому і зворотному напрямках, трансфер, проживання у готелі, харчування), можуть передбачати додаткові умови і обмеження, встановлені Авіакомпанією «Хорс» за договором для подорожі, яка включає усі обмеження.
26.4. До чартерного перевезення не застосовуються положення, зазначені в  главах 5.4, 5.5 розділу 5, розділах 6 і 7, главах 8.1, 8.4 розділу 8, розділі 20 цих Правил.
 

Розділ 27. Адміністративні формальності
27.1. Документи для подорожі

27.1.1. Пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів: віз, дозволів, довідок тощо, а також за виконання всіх застосованих законів щодо виїзду, в'їзду та транзиту країни відправлення, прибуття та транзиту. Авіакомпанія «Хорс» не несе відповідальності перед пасажиром за наслідки того, що пасажир не одержав такі документи або візи чи не виконав такі застосовані закони.
27.1.2. На вимогу Авіакомпанії «Хорс» пасажир має пред'явити уповноваженим особам від авіакомпанії, представникам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в'їзд, транзит, щодо стану здоров'я та інші документи, що вимагаються застосованими законами, та дозволити авіакомпанії зробити і залишити в себе їх копії або будь-яким іншим чином залишити в себе дані, що містяться у відповідних документах. Авіакомпанія «Хорс» має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовані закони або документи якого не оформлені належним чином.

27.2. Відмова у в'їзді в країну

27.2.1. Авіакомпанія «Хорс» не відповідає за відмову пасажиру у в'їзді в країну призначення, транзиту тощо.
27.2.2. Пасажир повинен на вимогу Авіакомпанії «Хорс» або державних органів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв'язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною. Авіакомпанія може використати на оплату такого перевезення кошти з будь-яких раніше сплачених пасажиром авіакомпанії коштів, що залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане перевезення, або будь-яких коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні Авіакомпанії «Хорс».
27.2.3. Авіакомпанія «Хорс» має право не повертати суми, сплачені пасажиром за здійснене перевезення до місця, де було відмовлено пасажиру у в'їзді, або місця депортації.

27.3. Відповідальність пасажира

27.3.1. Якщо від Авіакомпанії «Хорс» вимагатиметься сплатити або депонувати будь-яку суму, сплатити штраф чи забезпечити фінансову гарантію у зв'язку з тим, що пасажир не виконав вимог застосованих законів, або не пред'явив необхідних документів для подорожі, або пред'явив підроблені документи чи документи, які містять неправдиву інформацію, то пасажир повинен на вимогу авіакомпанії  відшкодувати їй сплачену або депоновану суму та пов'язані з цим інші витрати Авіакомпанії. 
27.3.2. Авіакомпанія «Хорс» має право використати для покриття таких витрат будь-які раніше сплачені пасажиром авіакомпанії кошти, що залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане перевезення, або будь-які кошти пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії, або може відмовити у перевезенні, якщо пасажир не відшкодував авіакомпанії такі витрати.

27.4. Митний контроль, контроль на безпеку, паспортний контроль та інші види контролю

27.4.1. Під час виконання міжнародних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на безпеку і паспортний контроль, а також на вимогу митних та інших уповноважених органів інші види контролю.
27.4.2. Під час виконання внутрішніх перевезень пасажир, його зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на безпеку та на вимогу інших уповноважених органів інші види контролю.

 
Розділ 28. Відповідальність перевізника та розмір компенсації за заподіяну шкоду
28.1. Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Пошкодження багажу

28.1.1. Авіакомпанія «Хорс» несе відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, тільки за умови, що подія, яка стала причиною загибелі або ушкодження, відбулася на борту повітряного судна або під час посадки чи висадки пасажира.
28.1.2. Авіакомпанія «Хорс» несе відповідальність за шкоду, заподіяну в разі знищення, утрати або пошкодження зареєстрованого багажу, лише за умови, що випадок, який став причиною знищення, утрати або пошкодження багажу, мав місце на борту повітряного судна або тоді, коли авіакомпанія була відповідальним за збереження зареєстрованого багажу, однак авіакомпанія не несе відповідальності за пошкодження багажу внаслідок його дефекту, якостей чи вад. Стосовно незареєстрованого багажу, у тому числі особистих речей пасажира, Авіакомпанія 
«Хорс» несе відповідальність, якщо шкода заподіяна з її вини або з вини її працівників чи агентів з обслуговування.
28.1.3. Якщо  Авіакомпанія «Хорс» визнає втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли він повинен був прибути, пасажир може пред’явити авіакомпанії вимоги, що випливають з договору перевезення.

28.2. Відповідальність авіакомпанії за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в перевезенні

28.2.1. Авіакомпанія «Хорс» несе відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів та багажу, однак перевізник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що він, його працівники та агенти (з продажу та/або обслуговування) вжили всіх можливих заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що він (вони) не мав (мали) змоги вжити таких заходів.
28.2.2. Відповідальність Авіакомпанії «Хорс» за неналежне перевезення в будь-якому випадку обмежена реальними збитками, доведеними пасажирами.

28.3. Звільнення від відповідальності

28.3.1. Якщо Авіакомпанія «Хорс» доведе, що шкода була завдана або її виникненню сприяли недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або особи, від якої походять її права, авіакомпанія повністю або частково звільняється від відповідальності перед особою, яка вимагає відшкодування, у розмірі, в якому такі недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність спричинили шкоду або сприяли її виникненню. 
28.3.2. Якщо вимогу про відшкодування у зв’язку зі смертю або тілесним ушкодженням, яких зазнав пасажир, заявлено особою, іншою ніж пасажир, Авіакомпанія «Хорс» так само повністю або частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки вона доведе, що недбалість, інша неправомірна дія чи бездіяльність цього пасажира спричинили шкоду або сприяли її виникненню.

28.4. Компенсація у випадку загибелі або тілесного ушкодження пасажирів

28.4.1. Авіакомпанія «Хорс» не може виключити чи обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, за умов, зазначених у главі 28.1 цього розділу, сумою у розмірі 113100 СПЗ для кожного пасажира.
28.4.2. Авіакомпанія «Хорс» не несе відповідальності за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира і сума якої перевищує зазначені у пункті 28.4.1 цієї глави розміри, за умов, зазначених у главі 28.1 розділу 28 цих Правил, якщо авіакомпанія доведе, що:
така шкода не була заподіяна через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність авіакомпанії або її службовців чи агентів з обслуговування; або
така шкода заподіяна виключно через недбальство або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.
28.4.3. Авіакомпанія «Хорс» повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який не повинен бути менше ніж 16000 СПЗ. 
38.4.4. Під час оформлення квитка Авіакомпанія «Хорс» повинна забезпечити надання пасажиру в письмовому вигляді основних положень, які регулюють відповідальність «Авіакомпанії»  перед  пасажиром та за його багаж. Крім того, Авіакомпанія «Хорс» зобов’язана надати пасажиру письмове повідомлення про застосовані обмеження відповідальності авіакомпанії щодо пасажира та багажу.

28.5. Межі відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки 

28.5.1. Відповідальність Авіакомпанії «Хорс» за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час перевезення пасажирів будь-яких рейсів, обмежується сумою 4694 СПЗ стосовно кожного пасажира. 
28.5.2. Відповідальність Авіакомпанії «Хорс» у випадку знищення, втрати, пошкодження або затримки в перевезенні зареєстрованого багажу обмежується сумою 1131 СПЗ (за мінімальну норму безкоштовного перевезення багажу, встановлену уповноваженим органом з питань цивільної авіації) стосовно кожного пасажира. Авіакомпанія «Хорс» не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що вона, її службовці та агенти з обслуговування вжили всіх заходів, які могли б бути необхідними для того, щоб уникнути шкоди, або що для нього чи них було неможливо вжити таких заходів.
28.5.3. Відповідальність Авіакомпанії «Хорс» у разі перевезення багажу із заявленою цінністю визначається сумою заявленої цінності багажу.
28.5.4. Зазначені у пунктах 28.5.1, 28.5.2 та 28.5.3 положення не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода є результатом дії чи бездіяльності авіакомпанії, її працівників або агентів з обслуговування, вчиненої з наміром завдати шкоди, або через злочинну недбалість і з усвідомленням того, що в результаті таких дій може бути завдано шкоди, за умови, що в разі вчинення такої дії чи бездіяльності працівника або агента з обслуговування буде також доведено, що цей працівник або агент діяли у межах своїх обов’язків.
28.5.5. Межі відповідальності, установлені главами 28.4 та 28.5 цього розділу, не перешкоджають суду додатково ухвалити рішення відповідно до застосованих законів про відшкодування всіх або частини судових та інших пов'язаних із судовим розглядом витрат, понесених позивачем, у тому числі процентів, за винятком випадків, якщо сума, присуджена в порядку відшкодування шкоди, крім судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат, не перевищує суми, яку авіакомпанія письмово запропонувала позивачу протягом шести місяців з дня заподіяння шкоди або до початку судового процесу, якщо ця дата є пізнішою.

28.6. Переведення валютних одиниць

28.6.1. Суми, зазначені в спеціальних правах запозичення, у цьому розділі розглядаються як такі, що стосуються спеціальних прав запозичення, як вони визначені МВФ. Переведення таких сум у національну валюту у випадку судових розглядів або розглядів претензій пасажирів відбувається відповідно до вартості валют у спеціальних правах запозичення на дату ухвали суду чи прийняття рішення авіакомпанією за  претензією пасажира.

 
Розділ 29. Претензії та позови
29.1. Загальні положення щодо порядку пред’явлення претензій та подачі позовів 

29.1.1. Будь-який позов щодо відповідальності перевізника стосовно заподіяної шкоди при перевезенні може бути поданий відповідно до умов і меж відповідальності, які передбачені Монреальською конвенцією та чинним  законодавством України, без шкоди для визначення кола осіб, що мають право на позов, та їх відповідних прав. 
29.1.2. Загальна сума відшкодування, яка може бути одержана від фактичного перевізника, який здійснював перевезення, від перевізника за договором та від його працівників і агентів з продажу та/або обслуговування, які діяли в межах своїх обов'язків, не може перевищувати максимального відшкодування, яке на підставі цих Правил може бути стягнуто з перевізника за договором або з фактичного перевізника, при цьому жодна із зазначених осіб не відповідає в розмірі, більшому, ніж межа відшкодування, що застосовується до цієї особи.
29.1.3. Якщо позов пред'явлено до працівника перевізника чи агента перевізника (з продажу та/або обслуговування) у зв'язку зі шкодою, про яку йдеться в цих Правилах, такий працівник або агент перевізника (з продажу та/або обслуговування), якщо він доведе, що діяв у межах своїх службових обов'язків, має право посилатися на умови та межі відшкодування, на які має право посилатися сам перевізник.
29.1.4. Перевізник зобов'язаний розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення чи відхилення з обґрунтуванням підстав протягом трьох місяців з дати її отримання, якщо перевезення, у зв'язку з яким була висунута претензія, повністю здійснювалося одним перевізником.
Якщо в такому перевезенні брали участь інші перевізники, строк розгляду претензії може бути продовжено до шести місяців з урахуванням чинних правил врегулювання претензій такими  перевізниками.
29.1.5. Претензії розглядаються в порядку, установленому перевізником. Отримавши претензію, перевізник, залежно від її складності та достатності претензійних документів, відсутність яких унеможливлює розгляд претензії по суті заявлених вимог, направляє заявнику протягом 15 днів з дати реєстрації претензії повідомлення-запит, у якому інформує заявника про отримання претензії, про необхідність у разі потреби пред’явлення додаткових документів і про строки розгляду претензії після одержання документів, яких не вистачає. 
29.1.6. У випадку смерті особи, яка несе відповідальність, позов про відшкодування збитків подається відповідно до умов цього розділу до осіб-правонаступників, які на законній підставі представляють таку особу або розпоряджаються її майном.
29.1.7. Будь-який позов про відповідальність, що стосується перевезення, яке здійснюється фактичним перевізником, може бути за вибором позивача подано до цього перевізника або до перевізника за договором чи до обох - разом чи окремо. Якщо позов подано лише до одного з цих перевізників, він має право залучити до справи в суді й іншого перевізника, до якого подано позов, при цьому процедура такого залучення та його наслідки визначаються застосованими законами.
29.1.8. У разі якщо Авіакомпанія «Хорс» виплачує компенсацію або надає послуги, що передбачені цими Правилами, жодне з положень цього розділу ніяким чином не регламентує питання про те , чи має особа, яка згідно з положеннями цих Правил є відповідальною за шкоду, право регресу до будь-якої іншої особи.

29.2. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення пасажира

29.2.1.  Якщо претензія висувається на відшкодування шкоди заподіяної в наслідок затримки в перевезенні пасажира сума компенсації обмежується сумою, що зазначена у  пункті 28.5.1 глави 28.5 розділу 28 цих Правил. Сума претензії має бути доведена зацікавленою особою.
29.2.2. Позови про відповідальність перевізника щодо неналежного перевезення пасажира мають бути подані, за вибором позивача, до суду за місцем реєстрації перевізника, за місцезнаходженням його головного офісу або за місцезнаходженням офісу перевізника, де було укладено договір перевезення, в строки згідно з чинним законодавством з дати його прибуття до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення. 
Позови про відповідальність перевізника щодо неналежного перевезення пасажира можуть бути подані у встановлені чинним законодавством строки без попереднього висування претензії до перевізника. 
29.2.3. Позов про відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті загибелі або тілесного ушкодження пасажира, може бути подано до відповідного суду на території держави-сторони, що приєдналася до Монреальської конвенції, в якій пасажир на момент події має основне й постійне місце проживання й до/із якої перевізник надає послуги, пов'язані з повітряним перевезенням пасажирів на власних повітряних суднах чи на повітряних суднах іншого перевізника на підставі комерційної угоди, і в якій цей перевізник здійснює  діяльність, пов'язану з повітряним перевезенням пасажирів, використовуючи приміщення, орендовані самим перевізником чи іншим перевізником, з яким він має комерційну угоду, або які належать йому або такому іншому перевізнику. 
29.2.4. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та чинним законодавством України з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.

29.3. Порядок висування претензій та подачі позовів стосовно неналежного перевезення багажу

29.3.1. Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без пред'явлення претензій передбачає до доведення протилежного, що багаж було доставлено у належному стані й відповідно до перевізного документа або запису, який зберігається іншими засобами збереження інформації.
Пасажир повинен засвідчити протилежне шляхом оформлення акта про неналежне перевезення багажу (PIR – Property Irregularity Report) до виходу з багажного відділення аеропорту. 
29.3.2. У випадку неналежного перевезення зареєстрованого багажу пасажир повинен надіслати перевізнику претензію негайно після виявлення пошкодження (втрати частини вмісту багажу) й протягом семи календарних днів з дати отримання зареєстрованого багажу. У випадку затримки в перевезенні багажу претензія повинна бути заявлена протягом 21 календарного дня з дати, коли багаж було передано у розпорядження пасажира. 
29.3.3. Претензії щодо втрати багажу висуваються до перевізника після того, як багаж буде визнано втраченим. Багаж уважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тією, в яку багаж повинен був прибути до місця призначення. У такому випадку претензія до перевізника повинна бути висунута протягом двох років з дати прибуття повітряного судна до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.
29.3.4. Будь-яка претензія щодо неналежного перевезення багажу повинна бути подана письмово та вручена або відправлена у строки, зазначені в пункті 29.3.2 цієї глави. До претензії мають бути додані всі необхідні документи, що підтверджують права пасажира вимагати відшкодування  залежно від того, щодо чого висувається претензія, у тому числі квиток (маршрут-квитанцію), фіскальні чеки оплати послуг, квитанція про оплату наднормового багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної бирки, акт про неналежне перевезення багажу, довідки про затримки та інші документи, що можуть прискорити розгляд претензійних вимог. Сума претензії має бути доведена зацікавленою особою.
29.3.5. Відповідальність перевізника щодо знищеного  або втраченого багажу обмежується сумою, зазначеною у пункті 28.5.2 глави 28.5 розділу 28 цих Правил.
Якщо пред’являється претензія стосовно частково втраченого багажу, то компенсація розраховується виходячи з ваги втраченого багажу та вартості 1кг. Вартість одного кілограму відшкодування частково втраченого багажу розраховується виходячи зі встановленого розміру відшкодування відповідно до пункту 28.5.2 глави 28.5 розділу 28 цих Правил, та встановленої уповноваженим органом з питань цивільної авіації мінімальної норми безкоштовного перевезення багажу, зазначеної у пункті 13.2.2 глави 13.2 розділу 13 цих Правил.  
29.3.6. Якщо претензія висувається стосовно відшкодування частково втраченого багажу вагою до 1 кілограму, то для відшкодування вартості частково втраченого багажу можуть використовуватись вагові показники, зазначені у рекомендованій практиці ІАТА 1751 додаток А.
29.3.7. Якщо претензія висувається стосовно пошкодження упаковки багажу, компенсації підлягають витрати на її ремонт. У випадку неможливості подальшого використання пошкодженої упаковки багажу компенсації підлягає її вартість, яку підтверджує зацікавлена особа. Якщо у заявника відсутні документи, якими можна підтвердити вартість пошкодженої упаковки багажу, компенсація здійснюється тим самим чином, як при частково втраченому багажу. 
Перевізник не несе відповідальності за наступні види пошкодження багажу: зламані коліщатка та ніжки валіз, сумок тощо; загублені ремінці та петельки; незначні потертості або подряпини, пошкодження як результат надмірного наповнення валізи; пошкодження ручки валізи або сумки; пошкодження крихких 
речей або продуктів, що швидко псуються; пошкодження предметів, які неналежно упаковані. 
29.3.8. Якщо претензія висувається на відшкодування шкоди заподіяної в наслідок затримки в перевезенні багажу, сума відшкодування обмежується сумою, зазначеною у  пункті 28.5.2 глави 28.5 розділу 28 цих Правил. Сума претензії має бути доведена зацікавленою особою.
29.3.9. За відсутності претензій у згадані в пунктах 29.3.2 та 29.3.3 цієї глави строки при міжнародних повітряних перевезеннях жодні позови до перевізника щодо неналежного перевезення багажу не приймаються, крім випадків застосування перевізником обману. Висування претензій щодо неналежного перевезення багажу на внутрішніх рейсах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
29.3.10. Позови про відповідальність перевізника щодо неналежного перевезення багажу мають бути подані, за вибором позивача, до суду за місцем реєстрації перевізника, за місцезнаходженням його головного офісу або за місцезнаходженням офісу перевізника, де було укладено договір перевезення, в строки згідно з чинним законодавством з дати його прибуття до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення. 
29.3.11. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та відповідно до чинного законодавства з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли повітряне судно повинно було прибути, або з дати зупинення перевезення.

 
Розділ 30. Інформування пасажира
1. Положення цього розділу поширюються на Авіакомпанію «Хорс» та всіх агентів з продажу та/або обслуговування авіакомпанії, працівників та перевізників-партнерів, які здійснюють оформлення квитків на повітряні перевезення Авіакомпанії «Хорс» на території України.

2. Авіакомпанія (її агент з продажу) в офісі з оформлення перевезень зобов'язана розмістити на видному та доступному для споживачів місці таку інформацію:

своє повне найменування, місцезнаходження;
копії документів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва) щодо здійснення перевезень (продажу перевезень);
телефон територіального органу у справах захисту прав споживачів;
книгу зауважень та пропозицій.

3. Авіакомпанія (її агент з продажу) під час оформлення квитків обов'язково повинен довести до відома пасажирів таку інформацію:

Правила МІУ;
правила авіакомпанії щодо перевезень пасажирів і багажу (агент з продажу повинен довести до відома пасажира правила перевезень пасажирів і багажу тієї авіакомпанії, чий квиток застосовується, або тієї, яка зазначений першим у квитку) - на паперових носіях у вигляді пам'ятки для пасажира (у разі продажу перевезень on-line через мережу Інтернет - в електронному вигляді через сайт, через який здійснюється бронювання перевезень);
вартість перевезення за відповідним маршрутом - усно у пункті продажу квитків під час бронювання (у разі продажу перевезень on-line через мережу Інтернет - в електронному вигляді через сайт, через який здійснюється бронювання перевезень, або вказавши необхідну інформацію у маршрут-квитанції);
вартість, умови й обмеження під час перевезення за спеціальним тарифом - усно під час бронювання (у разі застосування електронного квитка - через сайт, через який здійснюється бронювання);
адміністративні формальності під час подорожі за відповідним маршрутом - усно під час бронювання;
межі відповідальності авіакомпанії під час перевезення пасажира і багажу - у квитку або маршрут-квитанції;
права пасажирів у випадку відмови в перевезенні, скасуванні або затримки рейсу;
заборонені до перевезення речі та товари - у квитку або маршрут-квитанції;
обмеження щодо перевезень пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та необхідність замовлення спеціального обслуговування під час бронювання.
Авіакомпанія, її агент з продажу перевезень, здійснюючи рекламні акції, повинні надавати населенню повну інформацію щодо вартості перевезення, яка повинна включати суму тарифу та всіх аеропортових такс і зборів та зборів і такс авіакомпанії.
Купуючи квиток на рейс авіакомпанії, пасажир беззастережно погоджується з усіма умовами договору перевезення та правилами перевезення авіакомпанії.
Авіакомпанія опубліковує свої правила на власному веб-сайті www.khors.com.ua.

 

 
Home | Company History | Charter booking | Fleet | News | Gallery | Site map | Contacts | Полезная инфо | Traffic rules